OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Laimtes kauss 2014 - NOLIKUMS

I. Mris un uzdevums

Popularizt orientšans sportu Rgas visprjs izgltbas iestds.
Noskaidrot labks komandas starp izgltbas iestu klašu grupm.

II. Organizatori

Brnu un jauniešu centrs ”Laimte”, OK ”Kpa”, IK „Mra 9” sadarbb ar Rgas domes, Izgltbas, kultras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes prvaldi un Latvijas Orientšans federciju.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva mob.t. 29104320

III. Laiks, vieta

2014. gada PRCELTS uz 9.maiju Kultras pils „Ziemeblzma” teritorij Ziemeblzmas iel 36 , Rg. Reistršans sekretarit, elektronisko karšu saemšana no plkst. 15.00 ldz plkst. 15.40. Elektronisks kartes saem izgltbas iestdes komandas prstvis pret parakstu.

IV. Dalbnieki

Rgas visprjs un interešu izgltbas iestu audzku komandas (turpmk – dalbnieki) šds grups:

     1. grupa 1. - 3. klase;

     2. grupa 4. - 5. klase;

     3. grupa 6. - 7. klase;

     4. grupa 8. - 9. klase;

     5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastv jbt 3 dalbniekiem no vienas izgltbas iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

V. Pieteikšans, dalbas maksa
Iepriekšj pieteikšanas elektroniski aizpildot ldz 2014. gada 8.maijam plkst. 18.00 anketu http://www.laimite.lv vai www.kapaok.lv

Pieteikuma forma
Pieteikts komandas

Dalba sacensbs ir bez maksas, piesakoties ldz 8.maijam.
Piesakoties pc 8.maija, dalbas maksa 2EUR no personas

VI. Sacensbu norise

Pirms starta dalbnieki drkst atrasties tikai sacensbu centr vai iesildšans zon.

Starts grupm šdos laikos:

Plkst.

grupas

KP

16.00

1. grupa 1. - 3. klase

8 KP

16.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

16.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

16.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

16.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP

Komandas noteikt laik ieem vietu pie starta lnijas, kur katram dalbniekam izsniedz kartes.
Komandas dalbnieki sav starp vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalbnieks apmekls.
Dalbnieki drkst skriet kop un atseviši.
Atzmjoties pdj kontrolpunkt, komandas dalbnieki finiš roks sadevušies.

VII. Apvidus

Kultras pils „Ziemeblzma” teritorij ar asfalttu celiu labirintiem, apkrtnes teritorijas km, teritorija ierobeota ar stu jaunkajm grupm..
Papildus informcija par distancm un izlozes secbu tiks publicta www.laimite.lv un www.kapaok.lv

VIII. Uzvartju noteikšana

Uzvar komanda, kuras distanc pavadtais laiks ir vismazkais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensbu rezulttus apkopos Krlis Osis lvkaos@inbox.lv .

IX. Apbalvošana

Pirmo trs vietu ieguvjus katr vecuma grup apbalvo ar diplomiem un balvm uzreiz pc sacensbm.ap plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi

Dalbnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprintu elektronisko Emit atzmšans sistmu.
Atbildbu par dalbnieku veselbu ldz 18 gadiem uzemas viu vecki / aizbildi / treneri / komandas prstvis, pc 18 gadiem par savu veselbu dalbnieki atbild paši.

Izgltbas iestde, kuru prstv dalbnieki, saska ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Krtba, kd nodrošinma izgltojamo drošba izgltbas iestds un to organiztajos paskumos” 3.9. punktu, nosaka atbildgo personu par sabiedrb pieemto uzvedbas normu ievrošanu, k ar drošbas un veselbas saglabšanu ce uz sacensbm un sacensbu laik.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+