OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Laimtes sprinta kauss 2010

Rezultti
Mri

Popularizt orientšans sportu starp Rgas skolm un interešu centriem.
Noskaidrot labks komandas starp skolm pa klašu grupm.

Organizatori

Brnu un jauniešu centrs ”Laimte” (turpmk – BJC „Laimte”), OK ”Kpa” sadarbb ar Rgas domes, Izgltbas, kultras un sporta departamenta finansilu atbalstu.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva.

Dalbnieki

Rgas skolu un interešu izgltbas iestu audzku komandas:

1. grupa 2. - 3.klase
2. grupa 4. - 5.klase
3. grupa 6. - 7.klase
4. grupa 8. - 9.klase
5. grupa 10. - 12.klase
Komandas sastv 3 dalbnieki no vienas skolas vai interešu izgltbas iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

Laiks, vieta

2010. gada 20. maij, BJC ”Laimte” Reionlaj sporta centr “Sarkandaugava”, Rg, Sarkandaugavas iel 24.
Starts plkst. 16:30. (Ierašans, elektronisko karšu saemšana no plkst. 15:30)

Noteikumi

Dalbnieki distances kontrolpunktos (turpmk – KP) izmantos LOF apstiprintu elektronisko Emit atzmšans sistmu.
Atbildbu par savu veselbas stvokli uzemas paši dalbnieki (vecki par 16 gadiem) vai viu vecki / aizbildi / treneri (ldz 16. gadiem).
Pirms starta dalbnieki nedrkst atrasties sacensbu rajon, dalbniekiem jatrodas sacensbu centr vai iesildšans zon.

Pieteikšans

Ldz 2010. gada 18. maijam plkst. 24:00
Online pieteikšans 
Pieteikto komandu saraksts 
Piesakoties ldz 18.maijam plkst. 24:00 skolu komandai sacensbas ir bez maksas. Piesakoties pc iepriekšmint laika, dalbas maksa Ls 1.00 no dalbnieka. Sacensbu dien pieteikties nevars.

Sacensbu norise

2010. gada 20. maij no plkst. 15:30 ldz plkst. 16:00 dalbnieku ierašans, reistrcija.
Reistrjoties sekretarit komanda saem Emit kartes, skolas prstvis paraksts par to saemšanu.
Starts grupm plkst. 16:30:

16:30

1. grupa 2.-3.klase

8 KP

16:40

2. grupa 4.-5.klase

10 KP

16:50

3. grupa 6.-7.klase

15 KP

17:00

4. grupa 8.-9.klase

15 KP

17:10

5. grupa 10. -12.klase

20KP

Skolas komandas noteikt laik iznk uz starta lnijas un katrs dalbnieks saem kartes. Komandas dalbnieki sav starp vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalbnieks apmekls. Dalbnieki drkst skriet kop un atseviši. Komanda satiekas pdj kontrolpunkt un tad, kad kds no komandas taj ir atzmjies, finiš sadevušies roks.

Apvidus

BJC ”Laimte” un Puškina liceja teritorija. Apvidus paugurains, sarets, ar noogojumu labirintiem, asfalttm ielim. Kartes autors Edmunds Zvaigzne un Krlis Osis.Karte zmta 2009/2010.gad. Mrogs: 1:4000, augstumlknes ik pa 2 m.

Papildu informcija par distancm un izlozes secbu tiks publicta www.kapaok.lv., www.laimite.lv

Uzvartju noteikšana

Uzvar t skolas komanda, kuras distanc pavadtais laiks ir vismazkais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.

Sacensbu rezulttus apkopos Mrcis Lukšvics e-pasts: luksevics@gmail.com un Krlis Osis lvkaos@inbox.lv.

Apbalvošana

Uzvartju apbalvošana pc sacensbm plkst. 18:00.
1.-3. vietu ieguvju komandas viss vecuma grups saem diplomu un individulas balvas.

Citi noteikumi

Izgltbas iestde, kuru prstv dalbnieki, saska ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Krtba, kd nodrošinma izgltojamo drošba izgltbas iestds un to organiztajos paskumos” 3.9. punktu, nosaka atbildgo personu par sabiedrb pieemto uzvedbas normu ievrošanu, k ar drošbas un veselbas saglabšanu ce uz sacensbm un sacensbu laik.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+