OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 24. novembris

>Kpa 2005 rezultti

>Reionl karte

>Sprinta nolikums


KPA 2005

XIX ORIENTANS TRSDIENAS
1-3.07. 2005. LIEPJA, LATVIJA

Otr diena - IOF elites ranga sacensbas vidj distanc

SACENSBU PROGRAMMA

Trsdienu individuls sacensbas
 
Sacensbu dalbnieku reistrcija,
30.jnija no plkst. 16.00 ldz plkst. 23.00 sacensbu centr Jrmalciem
1.jlij no plkst. 9.30 1.dienas sacensbu centr Berntu apkrtn.

•  1.jlijs
plkst. 14.00 starts klasiskaj distanc Berntu apkrtn
plkst. 21.00 sacensbu atklana, apbalvoana
•  2.jlijs
plkst. 11.00 starts klasiskaj distanc (H21E, D21E- vidj distance IOF Ranking Event) Jrmalciema apkrtn
plkst. 18.00 starts sprintam Liepj(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultti
neietilpst trsdienu kopvrtjum)
plkst. 21.00 koncerts, apbalvoana, koncerta turpinjums.
•  3.jlijs
plkst. 9.30 starts klasiskaj distanc Jrmalciema apkrtn
plkst. 14.30 Noslgums, apbalvoana.

SACENSBU APVIDUS

Pirmaj Attl redzams sacensbu 1. dienas kartes fragments! Prsvar prieu mes. Kpu reljefs. Max augstumu starpba 37m. Caurejamba laba un vidja.
Otraj attl redzams 3. dienas kartes fragments.
Karu mrogs vism grupm 1:10000 Augstumlknes ik pc 2,5 m.

ELEKTRONISK ATZMANS

ar EMIT viss grups, EMIT kartes re 1.50 Ls.
(DIR grupm par 1 dienu-0.50Ls)

DALBNIEKU UZEMANA

Sacensbu centrs un dalbnieku nometne Jrmalciem.
•  Teltsvietas cena 1.-Ls par nakti.
•  Atptas bze Berntos. Cena 3-8 Ls par nakti (uzmanbu vietas ldzam rezervt laicgi- Kpas trsdienm ts rezervtas ldz 2005.gada 1.aprlim.)
•  Citas apmeans iespjas www.liepaja.lv

TRANSPORTS

Uz 1. Sacensbu dienu tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz du pakalpojumu.

SACENSBU GRUPAS UN DISTANU PARAMETRI

2.diena --20%, 3.diena + 20 %
2.diena H21E-6 km, S21E 4.5km

Vriei KM Sievietes KM Dzim.g
H21 E
9,0 11,0
D21E
5,5 7,0
- 84
H8*
1,5- 2.0
D8*
1,5- 2,0
97 -
H10*
1,8- 2,5
D10*
1,8 - 2,5
95 -
H12*
2,0 2,8
D12*
2,0 2,8
93 -
H12
2,5 2,8
D12
2,0 2,5
93 -
H14L
4,0 5,0
D14L
3,0 4,0
91 -
H14**
3,0
D14**
2,0 2,5
91-
H16L
5,0 6,0
D16
3,5 4,5
89 -
H16**
4,5 - 5,0
 
 
89 -
H18
6,5 7,5
D18
4,5 - 5,0
87 -
H20
7,5 9,0
D20
5,0 5,5
85 -
H21L
7,5 9,0
D21L
5,0 6,0
- 84
H21K
6,0 7,0
D21K
4,0 4,5
- 84
H210**
4,0 5,0
D210**
3,5
- 84
H21d
8,0
D21d
5,5
- 84
H35L
7,5 9,0
D35
5,0
- 70
H35K
5,0 6,0
D35K
4,0
- 70
H40L
6,5 8,0
D40
4,5-5,0
- 65
H40K
5,0 6,0
 
 
- 65
H40d
6,0
D40d
3,5 - 4,0
- 65
H45
5,5 6,5
D45
4,5
- 60
H50
5,0 - 5,5
D50
4,5
- 55
H55
5,0
D55
4,0
- 50
H60
4,5
D60
4,0
- 45
H65
4,0
D65
3,5
- 40
H70
3,5
D70
3,5
- 35
Open courses
DIR 1**
2,0 2,5 km
 
DIR 2
4,0 4,5 km
 
DIR 3**
5,5- 6,0 km
 
DIR 4
7,0- 7,5 km

OPEN-100

100 kg un vairk

3.5-4.5 km

Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas H 210**, D 210**,

H21d, D21d, H40d, D40d grups start sportisti ar dadas pakpes dzirdes zudumiem un nedzirdgie.

Atkltajs grups DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.

Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.

D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - mart distance, ts ir pavles distances,izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb.Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,sku ceu bez marjuma. Grupm D8*un H8* par galveno balvu cns tie dalbieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm D8*,H8* kontrolpunkti atrodas tiei uz marjuma, grupm H10*,D10*,H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie majuma (ldz 50 m attlum).
Pieemtie apzmjumi: * - mart distance
** - tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
•  - iescju distance

APBALVOANA

Balvu fonds -4000$ (t.sk Elites grupm 1500$). Dienu uzvartji saem balvu . H21E un D21E grups kopvrtjum apbalvo 1. 6. vietu ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 2.jlij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija.

SERVISS

•  mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
•  Silts duas dienu centros.
•  Bufetes sacensbu centr.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1 ) ldz 2005.gada 14. maijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 3,00 Ls
HD14-18 - 4,50 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 6,00 Ls
HD21E - 10,00 Ls
prjie - 9,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

2) no 15.maija ldz 16.jnijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 4,00 Ls
HD14-18 - 5,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 7,00 Ls
HD21E - 11,00 Ls
prjie - 10,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.

Piesakoties pc 16.jnija, dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu + 3,-Ls, ja ir vakances.No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

•  On-line pieteikans www.kapaok.lv ( pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemanas).
•  imenm, kas start vismaz 3 cilvku sastv, no kuriem vismaz 2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.
•  DIR1-DIR4 pieteikans un samaksa attiecgs dienas sacensbu centr jaunieiem
ldz H18, vai HD60 un veckiem- 1,50 Ls par dienu, pieauguajiem 3.00 Ls par dienu.
•  Viegls automanas caurlaide-1.50Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un atseviu dienu sacensbu centros).
•  Autobusa caurlaide-3.00 Ls.
•  Elites grups H21E un D21E no citm pasaules valstm ieldzam pa vienam sportistam par brvu(bez dalbas maksas).

Adrese:
OK Kpa, A.K. 70, Carnikava
LV 2163,
Fax: 7993396
Tel.: 7951011

Norinu konts :
Reg. No 40008021994
AKBBaltic Trust bank

Saulkrastu fil.h Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
:www.kapaok.lv


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+