OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Rezultti - Kpa 2010

>Rezultti - Paralimpiskie kausi Kpa 2010

>Sacensbu centra atraans vietas karte (.jpg) (.pdf)

>Sacensbu dienu centru atraans karte (.jpg) (.pdf)

>Kpas sprints Alksn 2010

>Taku orientans - paralimpiskie kausi Kpa 2010

>Kpa 2009 rezultti

>Kpa 2009 foto

KPA 2010  
XXIV ORIENTANS  TRSDIENAS
01-04.07.2010. Alksne


Sacensbu centrs Alksnes Pilssal           
otr diena - IOF elites ranga sacensbas vidj distanc (WRE)

aluksne1    aluksne1    aluksne1    aluksne1   

* SACENSBU PROGRAMMA   
Trsdienu individuls sacensbas

1.jlijs   
plkst. 16.00-22.00   sacensbu centr  Alksn Pilssal sacensbu dalbnieku reistrcija,
plkst. 17.00-19.00   trenidistance

2.jlijs     
no  plkst.9.30         1.dienas sacensbu centr Rezakas apkrtn (13 km no Alksnes)                              sacensbu dalbnieku reistrcija,
plkst. 14. 00           starts garaj distanc 
plkst.  21.00           sacensbu  atklana, 1.dienas grupu uzvartju apbalvoana

3.jlijs    
plkst. 11.00            starts vidj  distanc Silakts, bij. PSRS raeu bzes teritorij                              (15km no Alksnes)   (M21E un W21E - WRE )
plkst. 18.00            starts  sprintam  Alksn (Latvijas sprinta kausa etaps, rezultti                               neietilpst  trsdienu kopvrtjum)
plkst.  21.00           koncerts, 2.dienas grupu uzvartju apbalvoana, koncerta                                     turpinjums, atptas vakars

4.jlijs       
plkst.   9.30            starts garaj distanc Alksnes apkrtn
                             (no dalbnieku nometnes 2km)
plkst. 15.00            noslgums, apbalvoana

* SACENSBU  APVIDUS
Organizatori sacensbm izvljuies vl Kpas sacensbs Alksn neizmantotus, bet oti interesantus un savdabgus  apvidus.
Tie atradsies Alksnes augstienes centrlaj da, nedaudz vairk k 200m virs jras lmea. Reljefa formu dadba, kura mijas ar dada  izmra purviem, skiem strautiiem, pietiekami bagts ceu, stigu un taciu tkls, visdadks skrieanas iespjas, kas orientiristiem piedvs dadus ceu izvles variantus dodoties uz krtjo kontrolpunktu un deteliztu kartes lasanu.

usma4    usma4    usma4    usma4    usma4   
  • 1.sacensbu diena.  Prsvar skuju koku mes (prieu) ar dada vecuma izcirtumiem un jaunaudzm. Vidjas formas reljefs, kas vietm  mijas ar mikroreljefu  un stvm nogzm. Izteikts ceu un stigu tkls. Caurejamba prsvar laba, vietm vidja.  Uzmanbu! Apvid atsevis viets saglabjus bijus padomju armijas karaspka dzelostiepu ogu paliekas. Esiet uzmangi!

  • 2.sacensbu diena. Prsvar prieu mes, vietm jauni vai aizaugt skui izcirtumi. Prsvar lielas formas reljefs ar stvm nogzm, uz kurm daudz dadu skku reljefa formu. Max. augstuma starpba 35m. Finia rajon dadas PSRS armijas darbbas rezultt pamestas bves u.c.objekti. Atsevis viets bstams metla pielojums un dzelostiepu paliekas! Pietiekami izteikts ceu, taku un stigu tkls. Dada caurejamba, bet prsvar laba.

  • 3.sacensbu diena. Sacensbas risinsies piepilstas vecaj  egu  me, kas mijas ar atkltm platbm. Teritorij atrodas slpoanas un biatlona komplekss ar dada seguma trasm un autuvi, bet  neilgi pirms finia distances virzsies jau pilstas iels un parka teritorij. Tehniski sarets apvidus k reljefa, t caurejambas zi. Bagtgs dadas kategorijas ceu un  taku  tkls. Dalbniekiem vajadzs rsot vidjas intensittes satiksmes ceus, esiet uzmangi! Daudzviet distances virzsies tuvu cilvku iekoptm un apdzvotm teritorijm, tpc atgdinjums ievrot sacensbu noteikumus o teritoriju rsoan!

* KARTES
Viss sacensbu diens un vism grupm karu M 1: 10 000, H 2,5m. Kartes ir sagatavotas izmantojot METRUM reljefa skanjuma un orto foto uzmumu materilus. Kartes bs  ievietotas plastikta maisios.

* ELEKTRONISK ATZMANS ar EMIT  viss grups,  EMIT kartes re vism dienm  2.00 Ls. (DIR grupm par 1 dienu -0.70Ls)

* DALBNIEKU UZEMANA  
Sacensbu  centrs un dalbnieku nometne Pilssal Alksn.
  Teltsvietas cena 2 Ls par nakti
  Apmeans telps uz grdas (Alksnes vidusskol, Kanaviu iel 14, tel.64381669 ,  Alksnes valsts imnzij, Glika iela 10, kontakttel.reistrcijai un noriniem - Sarmte tel.26137510).
  Citas apmeans iespjas  http://www.aluksne.lv/dome/viesiem_naktsmitnes/aluksne.htm   

* TRANSPORTS 

Uz 1.un 2.  sacensbu dienm  tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz du pakalpojumu. 
Aptuven cena 5 Ls par 2 sacensbu dienm. Pieteikumi uz autobusa izmantoanu tiek pieemti ldz  2010.gada 1.jnijam.

* SACENSBU  GRUPAS  UN DISTANU PARAMETRI    
 
2.diena  --20%,  3.diena + 20 %

2.diena M21E-6 km, W21E 4.5km    

vrieši

km

sievietes

km

dzimš. g

M21 E

9,0 – 11,0

W21E

5,5 – 7,0

- 89

M8*

1,5-   2.5

W8*

1,5-  2,5

 2002 -

M10*

1,5-   2,5

W10*

1,5 - 2,5

  2000-

M12*

2,0 – 2,8

W12*

2,0 – 2,8

  98-

M12

2,5 – 2,8

W12

2,0 – 2,5

  98 -

M14L

4,0 – 5,0

W14L

3,0 – 4,0

  96 -

M14**

3,0

W14**

2,0 – 2,5

  96-

M16L

5,0 – 6,0

W16L

3,5 – 4,5

  94 -

M16**

4,5 -  5,0

W16**

3,0-   4,0

  94 -

M18

6,5 – 7,5

W18

4,5   - 5,0

  92 -

M20

7,5 – 9,0

W20

5,0 – 5,5

  90 -

M21L

7,5 – 9,0

W21L

5,0 – 6,0

- 89

M21S

6,0 – 7,0

W21S

4,0 – 4,5

- 89

M210**

4,0 – 5,0

W210**

3,5

- 89

M35L

7,5 – 9,0

W35L

5,0

- 75

M35K

5,0 – 6,0

W35K

4,0

- 75

M40L

6,5 – 8,0

W40L***

4,5-5,0

- 70

M40K

5,0 – 6,0

W40S***

3,5- 4,0

- 70

M45L***

6.0 -  6,5

W45L***

4,5-5.0

- 65

M45S***

4,5 – 5,0

W45S***

3,5 – 4,0

- 65

M50L***

5,5 – 6,0

W50L***

4,5- 5,0

- 60

M50S***

4,5 – 5,0

W50S***

3,5 – 4,0

- 60

M55

5,0

W55

4,5

- 55

M60

4,5

W60

4,0

- 50

M65

4,5

W65

3,5

- 45

M70

4,5

W70

3,5

- 40

M75

3,5

W75

3,0

- 35

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

 

DIR 3**

5,5- 6,0   km

 

 

DIR 4

7,0- 7,5    km

 

OPEN-100

100 kg un vairk

 4.5 km

 

                                 

Nepiecieambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas M80, W80 (ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstou vecumu).
Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas M210**, W210**,
Atkltajs grups  DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
Distanu garumi doti aptuveni, tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
W8*,M8*,W10*,M10*,W12*,M12* - mart distance,- ts ir pavles distances izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb. Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,-sku ceu bez marjuma. Grupm W8*un M8* par galveno balvu cns tie dalbnieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm W8*,M8*, M10*, W10* kontrolpunkti atrodas tiei uz  marjuma, grupm M12*, W12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marjuma (ldz 100 m attlum).
 Pieemtie apzmjumi:     *   -   mart distance
                                       ** -   tehniski vieglas distances
                                       *** -  grupas var tikt apvienotas vien vecuma grup, ja                                        dalbnieku skaits bs mazks par 20
                                       S  -   s distance
                                       L   -  gar distance
                                       0   -  iescju distance
                                   
* APBALVOANA

Dienu uzvartji saems balvu. M21E un W21E grups kopvrtjum apbalvos 1.6. vietu  ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 3.jlij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija.

* SERVISS

  Mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros (no 2 gadu vecuma).
  Siltas duas dienu centros.
  Bufetes sacensbu centr.
  Aktivittes Alksnes ezer peldtavas, airu laivas, trgaitas kuteri, dens velosipdi, densslpes, makerana.
Informcija http://www.jaunsetas.lv/index.php?id=9 un  http://www.aluksne.lv/dome/viesiem_aatputa_uz_udens.htm

* PIETEIKUMI
Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1) ldz 2010.gada 20.maijam 
MW8 MW10 - 4,00 Ls
MW12 - 5,00 Ls
MW14-18 - 8,00 Ls
MW20 ,MW60 u.v.d- 11,00 Ls
prjie - 16,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.                 

2) no 20.maija  ldz 21.jnijam
MW8 MW10 - 5,00 Ls
MW12 - 6,00 Ls
MW14-18 - 10,00 Ls
MW20 ,MW60 u.v.d- 15,00 Ls
prjie - 20,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.  

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas  termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.
Piesakoties pc 21.jnija,  dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu (tikai ldz 30.06.2010) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

  Starta protokols

  imenm, kas start vismaz  3 cilvku sastv, no kuriem vismaz  2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.        
  DIR1-DIR4  pieteikans un samaksa  attiecgs dienas sacensbu centr  jaunieiem - ldz MW18- 2.50Ls par dienu,  MW60 un veckiem - 4.00 Ls  par dienu, prjiem 5.00 Ls par dienu.
  Viegls automanas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un visu dienu sacensbu centros).
  Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusa ( ldz 10 pers. )-3.00 Ls

Adrese:
OK Kpa, Jras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 67992516
Tel.: +371 67951011

Norinu konts :
OK Kpa
Re. nr. 40008021994
GE Money Bank AS

Saulkrastu fil.
Konta Nr.LV31BATR0051J01712800
S.W.I.F.T.   BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
WWW: www.kapaok.lv

Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+