OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Rezultti

>Sacensbu programma - papildus info

>Kpa 2012 atraans vieta

>Kpa 2012 MTB-O

>Kpa 2012 taku orientans

KPA 2012  
XXVI ORIENTANS  TRSDIENAS
29.06-01.07. 2012. Vietalva
Sacensbu centrs Mailes
30.06 - IOF elites ranga sacensbas gar distanc(WRE)
30.06-1.07 - EST-LAT Orientans lgas etaps

* SACENSBU PROGRAMMA    Trsdienu individuls sacensbas

Sacensbu dalbnieku reistrcija,
28.jnij no  plkst. 16.00 ldz plkst. 22.00 sacensbu centr  Mails (Karte)
29.jnij no  plkst. 10.00 1.dienas sacensbu centr  Jaunmuias apkrtn

29.jnijs
plkst. 14.00              starts gar distanc  Jaunmuias apkrtn
plkst. 18.00              starts MTB-O sacensbm
plkst.  21.00             sacensbu  atklana, apbalvoana

30.jnijs
plkst.11.00             starts sasint  gar  distanc  „Mails”(W21E un M21E- WRE vidj distanc)
plkst.16.00             starts    MTB-O sacensbm
plkst.  21.00           apbalvoana, koncert spl UFO ar grupu.

1.jlijs
plkst. 9.30               starts gar distanc  „Mails”
plkst. 15.00              noslgums, apbalvoana .

* SACENSBU  APVIDUS
Prsvar skuju koku  mes.  Reljefs ar vidji lielm reljefa formm . Max augstumu starpba 40 m.
Caurejamba  laba, vidja vai slikta

mailes1    mailes2    mailes3   

Karu mrogs 1:15000 vai  1:10000. Augstumlknes ik pc 5m.

* ELEKTRONISK ATZMANS ar EMIT  viss grups,  EMIT kartes re 2.00 Ls.
 (DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

* DALBNIEKU UZEMANA
Sacensbu  centrs un dalbnieku nometne   Mails

* TRANSPORTS
Uz 1. sacensbu dienu  tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz šdu pakalpojumu. 
Aptuven cena 2 Ls . Pieteikumi uz autobusa izmantošanu tiek pieemti ldz  2012.gada 1.jnijam.

* SACENSBU  GRUPAS  UN DISTANU PARAMETRI
( 2.sacensbu diena  -  mnus 30% )

vrieši

km

sievietes

km

dzimš. g

M21 E

6,0 – 13,0

W21E

5.0 – 8.5

- 91

M8*

1,5-   2.5

W8*

1,5-  2,5

 2004 -

M10*

1,5-   2,5

W10*

1,5 - 2,5

 2002-

M12*

2,0 – 2,8

W12*

2,0 – 2,8

 2000-

M12

2,5 – 2,8

W12

2,0 – 2,5

 2000-

M14L

4,0 – 5,0

W14L

3,0 – 4,0

  98 -

M14**

3,0

W14**

2,0 – 2,5

  98-

M16L

5,0 – 6,0

W16L

3,5 – 4,5

  96 -

M16**

4,5 -  5,0

W16**

3,0-   4,0

  96 -

M18

6,5 – 7,5

W18

4,5   - 5,0

  94 -

M20

7,5 – 9,0

W20

5,0 – 5,5

  92 -

M21L

7,5 – 9,0

W21L

5,0 – 6,0

- 91

M21S

6,0 – 7,0

W21S

4,0 – 4,5

- 91

M210**

4,0 – 5,0

W210**

3,5

- 91

M35L

7,5 – 9,0

W35L

5,0

- 77

M35S

5,0 – 6,0

W35S

4,0

- 77

M40L

6,5 – 8,0

W40L

4,5- 5,0

- 72

M40S

5,0 – 6,0

W40S

3,5- 4,0

- 72

M45L

5,5 – 6,5

W45L

4,5- 5.0

 -67

M45S

4,5 -  5,5

W45S

3,5-  4,0

- 67

M50L

6,0-  7,0

W50L

4,5-  5,0

- 62

M50S

4.5-  5,5

W50S

3,5-  4,0

 -62

 

 

 

 

 

M55

5,0

W55

4,5

- 57

M60

4,5

W60

4,0

- 52

M65

4,5

W65

3,5

- 47

M70

4,5

W70

3,5

- 42

M75

3,5

W75

3,0

- 37

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

 

DIR 3**

5,5- 6,0   km

 

 

DIR 4

7,0- 7,5    km

 

 

OPEN-100

100 kg un vairk

 4.5 km

 

Nepieciešambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas M80, W80(ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iescjiem paredztas grupas M 210**, W 210**,
 Atkltajs grups  DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
 Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* - mart distance,- ts ir pavles distances izmantojot marjumu. Atzmšans ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secb. Dab nomart distance un KP iezmti kart iziešanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,-sku ceu bez marjuma. Grupm W8*un M8* par galveno balvu cns tie dalbnieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm W8*,M8*, W10*, M 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marjuma, grupm W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marjuma (ldz 150 m attlum).

 Pieemtie apzmjumi:
* -  mart distance
** -  tehniski vieglas distances
S - s distance
L - gar distance
0 - iescju distance

* EST-LAT LGAS GRUPAS
EST-LAT lgas kopvrtjum tiks iekauti rezultti no šdm grupm:
Est-lat lgas grupas Kpas 3-dienas grupas
S12, V12 M12, W12
S14, V14 M14L, W14L
S16, V16 M16L, W16L
S18, V18 M18, W18
S20, V20 M20, W20
S21E, V21E M21E, W21E
S21A, V21A M21L, W21L
S21B, V21B M21S, W21S
S35, V35 M35L, W35L
S40, V40 M40L, W40L
S45, V45 M45L, W45L
S50, V50 M50L, W50L
S55, V55 M55, W55
S60, V60 M60, W60
S65, V65 M65, W65
S70, V70 M70, W70

 * APBALVOANA
Dienu uzvartji saem balvas . M21E un W21E grups kopvrtjum  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 30.jnij sacensbu centr. Sacensbu noslgum – numuru loterija.

* SERVISS

  • mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
  • Silts duas dienu centros.
  • Bufetes sacensbu centr.

* PIETEIKUMI
Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1) ldz 2012.gada 27.Maijam
MW8 MW10                          4,00  Ls
MW12                                      6,00 Ls
MW14-18                                9.00  Ls
MW20 ,MW60 u.v.               12.00 Ls
prjiem                                  18.00 Ls
OPEN 100              dal.maksa  pc vec.gr.

2) no  28.maija  ldz 18.jnijam
MW8 MW10                        5,00 Ls
MW12                                   7,00 Ls
MW14-18                             11,00 Ls
MW 20,MW 60 u.v.            15.00 Ls
prjiem                                22.00Ls
OPEN  100                dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas  termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.
 Piesakoties pc 18.jnija,  dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu ( tikai ldz 25.06.2012) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

  • imenm, kas start vismaz  3 cilvku sastv, no kuriem vismaz  2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.        
  • DIR1-DIR4  pieteikšans un samaksa  attiecgs dienas sacensbu centr  jauniešiem –ldz MW18  3.00 Ls par dienu , MW20,  MW60 un veckiem- 5.00 Ls  par dienu,  prjiem 7.00 Ls par dienu.
  • Viegls automašnas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un visu dienu sacensbu centros).
  • Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusa ( ldz 10 pers. )-3.00 Ls

Adrese:
OK Kpa, Carnikava
LV 2163, Jras iela 5-8
Fakss/tel.+371 67993396, 67951011
e-pasts:  indulis@kapaok.lv
www.kapaok.lv

Norinu konts:
KAPA ORIENTESANAS KLUBS BIEDRIBA
Re. Nr 40008021994
Swedbank AS
Konta Nr. LV93HABA0551032772606
SWIFT      HABALV22
Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+