OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Rezultti

>Sacensbu programma

>Sprinta nolikums

>Pieteikuos dalbnieku saraksts

>KPA 2006 apmeans iespjas

>Reionl karte (.jpg)

> 2.dienas (WRE) apvidus fragments(veca karte) (.gif)

>Pieteikuma forma izdrukanai (.doc)

>Ielguma 1. lapa (.jpg)

>Ielguma 2. lapa (.jpg)

>Kpa 2005 rezultti

XX ORIENTANS TRSDIENAS
30.06-2.07. 2006. STRAUPE, LATVIJA

Otr diena - IOF elites ranga sacensbas garaj distanc

SACENSBU PROGRAMMA

Trsdienu individuls sacensbas
 
Sacensbu dalbnieku reistrcija,
29.jnija no plkst. 16.00 ldz plkst. 23.00 sacensbu centr Mrkulos
30.jnij no plkst. 9.30 1.dienas sacensbu centr Straupes apkrtn.

•  30.jnijs
plkst. 14.00 starts klasiskaj distanc Straupes apkrtn
plkst. 21.00 sacensbu atklana, apbalvoana Mrkulos
•  1.jlijs
plkst. 11.00 starts klasiskaj distanc (H21E, D21E- IOF Ranking Event) Lielstraupes - Lgatnes apkrtn
plkst. 21.00 apbalvoana, koncerts.
•  2.jlijs
plkst. 9.30 starts klasiskaj distanc Mrkulu apkrtn
plkst. 14.30 Noslgums, apbalvoana.

SACENSBU APVIDUS

1.un 2.sacensbu diena Gaujas nacionlaj park. 2.un 3.sacensbu diena Braslas upes krastos. Prsvar skuju koku mes. Max augstumu starpba 40m. Caurejamba laba,vidja,slikta. Karu mrogs grupm 1:15000 un 1:10000 Augstumlknes ik pc 5 m.

1. dienas kartes fragments

3. dienas kartes fragmenti

ELEKTRONISK ATZMANS

ar EMIT viss grups, EMIT kartes re 2.00 Ls.
(DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

DALBNIEKU UZEMANA

Sacensbu centrs un dalbnieku nometne Mrkulos.
•  Teltsvietas cena 1.-Ls par nakti.

TRANSPORTS

Uz 1. un 2. sacensbu dienu tiks organizts tad , ja radsies pieprasjums uz du pakalpojumu.

SACENSBU GRUPAS UN DISTANU PARAMETRI

1.diena -20%, 2.diena +20 %

vriei

km

sievietes

km

Dzim.g

H21 E

9,0 11,0

D21E

5,5 7,0

- 85

H8*

1,5- 2.0

D8*

1,5- 2,0

98 -

H10*

1,8- 2,5

D10*

1,8 - 2,5

96 -

H12*

2,0 2,8

D12*

2,0 2,8

94 -

H12

2,5 2,8

D12

2,0 2,5

94 -

H14L

4,0 5,0

D14L

3,0 4,0

92 -

H14**

3,0

D14**

2,0 2,5

92-

H16L

5,0 6,0

D16

3,5 4,5

90 -

H16**

4,5 - 5,0

 

 

90 -

H18

6,5 7,5

D18

4,5 - 5,0

88 -

H20

7,5 9,0

D20

5,0 5,5

86 -

H21L

7,5 9,0

D21L

5,0 6,0

- 85

H21K

6,0 7,0

D21K

4,0 4,5

- 85

H210**

4,0 5,0

D210**

3,5

- 85

H21d

7,5 8,5

D21d

4,5- 5,0

- 85

H35L

7,5 9,0

D35

5,0

- 71

H35K

5,0 6,0

D35K

4,0

- 71

H40L

6,5 8,0

D40

4,5-5,0

- 66

H40K

5,0 6,0

 

 

- 66

H40d

5,5 6,0

D40d

3,5-4,0

- 66

H45

5,5 6,5

D45

4,5

- 61

H50

5,0 - 5,5

D50

4,5

- 56

H55

5,0

D55

4,0

- 51

H60

4,5

D60

4,0

- 46

H65

4,0

D65

3,5

- 41

H70

3,5

D70

3,5

- 36

H75

3,5

D75

3,5

- 31

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 2,5 km

 

DIR 2

4,0 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

 

OPEN-100

100 kg un vairk

3.5-4.5 km

Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas H 210**, D 210**,

H21d, D21d, H40d, D40d grups start sportisti ar dadas pakpes dzirdes zudumiem un nedzirdgie.

Atkltajs grups DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.

Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.

D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - mart distance, ts ir pavles distances, izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb. Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu, sku ceu bez marjuma. Grupm D8*un H8* par galveno balvu cns tie dalbieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm D8*,H8* kontrolpunkti atrodas tiei uz marjuma, grupm H10*, D10*, H12*, D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie majuma (ldz 50 m attlum).
Pieemtie apzmjumi:
* - mart distance
** - tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
0  - iescju distance
d - grupas ar dzirdes traucjumiem

APBALVOANA

Balvu fonds -5000$ (t.sk Elites grupm 1500$). Dienu uzvartji saem balvu . H21E un D21E grups kopvrtjum apbalvo 1. 6. vietu ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 1.jlij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija.

SERVISS

•  mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
•  Silts duas dienu centros.
•  Bufetes sacensbu centr.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1 ) ldz 2006.gada 12. maijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 4,00 Ls
HD14-18 - 5,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v., HD21d, HD40d- 7,00 Ls
HD21E - 12,00 Ls
prjie - 10,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

2) no 13.maija ldz 12.jnijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 7,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v., HD21d, HD40d - 9,00 Ls
HD21E - 14,00 Ls
prjie - 13,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.

Piesakoties pc 12.jnija, dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu(TIKAI LDZ 25.06) + 4,-Ls, ja ir vakances.

•  On-line pieteikans www.kapaok.lv ( pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemanas).
•  imenm, kas start vismaz 3 cilvku sastv, no kuriem vismaz 2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.
•  DIR1-DIR4 pieteikans un samaksa attiecgs dienas sacensbu centr jaunieiem
ldz H18, vai HD60 un veckiem- 2,00 Ls par dienu, pieauguajiem 3.50 Ls par dienu.
•  Viegls automanas caurlaide-2.00Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un atseviu dienu sacensbu centros).
•  Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusu (ldz 10.pers.) caurlaide - 3 Ls.
•  Elites grups H21E un D21E no citm pasaules valstm ieldzam pa vienam sportistam par brvu(bez dalbas maksas).

Adrese:
OK Kpa, Jras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: 7992516
Tel.: 7951011

Norinu konts :
Reg. No 40008021994
AKBBaltic Trust bank

Saulkrastu fil. Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
WWW: www.kapaok.lv


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+