OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>!!! Sacensbu programma (.pdf)

>!!! Starta protokols

>Informcija par Sprinta distanci

>Paralimpisko kausu izcas sacensbas Kpa 2008 laik

>Kpa 2007 rezultti

>Kpa 2007 OTD rezultti un kartes

KPA 2008

XXII ORIENTANS TRSDIENAS
27.06-29.06. 2008. VENTSPILS

Sacensbu centrs - Piejras kempings
Pirm diena - IOF elites ranga sacensbas vidj distanc(WRE)

SACENSBU PROGRAMMA

Trsdienu individuls sacensbas

     


           

     

Sacensbu dalbnieku reistrcija,
26.jnija no plkst. 16.00 ldz plkst. 22.00 sacensbu centr Piejras kemping⠠
27.jnij no plkst.9.30 1.dienas sacensbu centr Viaki apkrtn

  27.jnijs
plkst. 14.00 starts klasiskaj distanc Viaki apkrtn(H21E un D21E- WRE vidj distanc)
plkst. 21.00 sacensbu atklana, apbalvoana
  28.jnijs
plkst. 11.00 starts klasiskaj distanc Viaki apkrtn
plkst. 18.00 starts mikroorientans sprintam Ventspil(Latvijas sprinta kausa etaps, rezulttineietilpst trsdienu kopvrtjum)
plkst. 21.00koncerts, apbalvoana, koncerta turpinjums.
  29.jnijs
plkst. 9.30 starts klasiskaj distanc
plkst. 15.00 noslgums, apbalvoana

SACENSBU APVIDUS

Prsvar prieu mes. Kpu reljefs. Max augstumu starpba 30m.
Caurejamba laba un  vidja. Karu mrogs  1:10000  un 1:7500. Augstumlknes ik pc 2,5 m.

ELEKTRONISK ATZMANS

ar EMIT viss grups, EMIT kartes re 2.00 Ls.
(DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

DALBNIEKU UZEMANA

Sacensbu  centrs un dalbnieku nometne Piejras kemping
 Teltsvietas cena 1.00.-Ls par nakti+ 1.50 Ls no cilvka par nakti. (cen iekauts serviss- duas, iespja izmantot virtuvi, WC).
Citas apmeans iespjas www.ventspils.lv

TRANSPORTS

Uz vism sacensbu dienm tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz du pakalpojumu.
Aptuven cena 5 ls par 3 sacensbu dienm. Pieteikumi uz autobusa izmantoanu tiek pieemti ldz 2008.gada 1.jnijam

SACENSBU GRUPAS UN DISTANU PARAMETRI

2.diena  --20%,  3.diena + 20 %
  1.diena H21E-6 km, S21E 4.5km   

vriei

km

sievietes

km

Dzim.g

H21 E

9,0 11,0

D21E

5,5 7,0

- 87

H8*

1,5- 2.5

D8*

1,5- 2,5

2000 -

H10*

1,5- 2,5

D10*

1,5 - 2,5

98-

H12*

2,0 2,8

D12*

2,0 2,8

96-

H12

2,5 2,8

D12

2,0 2,5

96 -

H14L

4,0 5,0

D14L

3,0 4,0

94 -

H14**

3,0

D14**

2,0 2,5

94-

H16L

5,0 6,0

D16L

3,5 4,5

92 -

H16**

4,5 - 5,0

D16**

3,0- 4,0

92 -

H18

6,5 7,5

D18

4,5 - 5,0

90 -

H20

7,5 9,0

D20

5,0 5,5

88 -

H21L

7,5 9,0

D21L

5,0 6,0

- 87

H21K

6,0 7,0

D21K

4,0 4,5

- 87

H210**

4,0 5,0

D210**

3,5

- 87

 

 

 

 

 

H35L

7,5 9,0

D35L

5,0

- 73

H35K

5,0 6,0

D35K

4,0

- 73

H40L

6,5 8,0

D40

4,5-5,0

- 68

H40K

5,0 6,0

 

 

- 68

 

 

 

 

 

H45

5,5 6,5

D45

4,5

- 63

H50

5,0 - 5,5

D50

4,5

- 58

H55

5,0

D55

4,0

- 53

H60

4,5

D60

4,0

- 48

H65

4,0

D65

3,5

- 43

H70

3,5

D70

3,5

- 38

H75

3,0

D75

3,0

- 33

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 2,5 km

 

DIR 2

4,0 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

OPEN-100

100 kg un vairk

3.5-4.5 km

Nepiecieambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas H80, D80 (ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstou vecumu).
Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas H 210**, D 210**,
Atkltajs grups DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - mart distance, ts ir pavles distances,izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb.Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,sku ceu bez marjuma. Grupm D8*un H8* par galveno balvu cns tie dalbieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm D8*,H8*, H10*, D 10* kontrolpunkti atrodas tiei uz marjuma, grupm H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie majuma (ldz 50 m attlum).

Pieemtie apzmjumi:
* - mart distance
** - tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
0  - iescju distance

APBALVOANA

Balvu fonds -10000 $ (t.sk Elites grupm 2000$). Dienu uzvartji saem balvu . H21E un D21E grups kopvrtjum apbalvo 1. 6. vietu ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 28.jnij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija

SERVISS

  mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
  Silts duas dienu centros.
  Bufetes sacensbu centr.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1 ) ldz 2008.gada 13. maijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 7,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v.d- 11,00 Ls
HD21E - 14,00 Ls
prjie - 14,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

2) no 14.maija ldz 12.jnijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 6,00 Ls
HD14-18 - 9,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 15,00 Ls
HD21E - 17,00 Ls
prjie - 17,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas  termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.

Piesakoties pc 12.jnija, dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu ( tikai ldz 22.06.2008) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

  On-line pieteikans http://www.kapaok.lv/on-line08/pieteikt.php ( pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemanas). Pieteiktie dalbnieki
imenm, kas start vismaz 3 cilvku sastv, no kuriem vismaz 2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.
DIR1-DIR4 pieteikans un samaksa attiecgs dienas sacensbu centr jaunieiem ldz H18, vai HD60 un veckiem- 2,50 Ls par dienu, pieauguajiem 5.00 Ls par dienu.
Viegls automanas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un visu dienu sacensbu centros).
Autobusa caurlaide-5.00 Ls.Mikroautobusa ( ldz 10 pers. )-3.00 Ls


Adrese:
OK Kpa, Jras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 7992516
Tel.: +371 7951011

Norinu konts :
OK Kpa
Re. nr. 40008021994
GE Money Bank AS

Saulkrastu fil.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
WWW: www.kapaok.lv


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+