OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Rezultti

>Kpas sprints Smilten 2011

>Taku-O sacensbas

>Kpa 2011 atraans vietas

>Starta protokols

>Papildus info - sacensbu programma

KPA 2011  
XXV ORIENTANS  TRSDIENAS
01-03.07. 2011. Smiltene
Sacensbu centrs Kalbakas
pirm diena - IOF elites ranga sacensbas gar distanc(WRE)
Kopvrtjums - Latvijas Kausa posms
otr un tres diena - EST-LAT Orientšans lgas etaps

* SACENSBU PROGRAMMA    Trsdienu individuls sacensbas

Sacensbu dalbnieku reistrcija,
30.jnij no  plkst. 16.00 ldz plkst. 22.00 sacensbu centr  „Kalbaks”
1.jlij no  plkst.   9.30 1.dienas sacensbu centr  Kapusil

1.jlijs
plkst. 14.00              starts gar distanc  Kapusila apkrtn(M21E un W21E-WRE gar distanc)
plkst.  21.00             sacensbu  atklšana, apbalvošana

2.jlijs
plkst.11.00             starts sasint  gar  distanc  „Kalbaks”
plkst.18.00             starts  sprintam  Smilten(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultti neietilpst  trsdienu kopvrtjum)
plkst.  21.00             koncerts, apbalvošana, zaumballe.

3.jlijs
plkst. 9.30                starts gar distanc  „Kalbaks”
plkst. 15.00              noslgums, apbalvošana .

* SACENSBU  APVIDUS
Prsvar skuju koku  mes.  Reljefs ar vidji lielm reljefa formm . Max augstumu starpba 35 m.
Caurejamba  laba vai vidja

smiltene1    smiltene2    smiltene3   
Karšu mrogs 1:15000 vai  1:10000. Augstumlknes ik pc 2,5 m.

* ELEKTRONISK ATZMŠANS ar EMIT  viss grups,  EMIT kartes re 2.00 Ls.
 (DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

* DALBNIEKU UZEMŠANA
Sacensbu  centrs un dalbnieku nometne   ”Kalbaks”

 • Teltsvietas cena  2.00 Ls par nakti
 • Apmešans telps uz grdas 1Ls, internt gults 2-2.5Ls
 • Citas apmešans iespjas  www.smiltene.lv
Apmeans iespjas Smilten
1.Smiltenes tehnikuma internt
cena 3 Ls par gultasvietu -
kontakti mob. +37126529133 - Andris Mieztis

2. Smiltenes imnzij internt
cena 2 Ls par gultasvietu
cena 1 Ls par vietu uz grdas sporta zl
Kontakti - indulis@kapa.lv

* TRANSPORTS
Uz 1. sacensbu dienu  tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz šdu pakalpojumu. 
Aptuven cena 3 Ls . Pieteikumi uz autobusa izmantošanu tiek pieemti ldz  2011.gada 1.jnijam

* SACENSBU  GRUPAS  UN DISTANU PARAMETRI
( 2.sacensbu diena  -  mnus 30% )

vrieši

km

sievietes

km

dzimš. g

M21 E

9,0 – 14,0

W21E

5,5 – 8.5

- 90

M8*

1,5-   2.5

W8*

1,5-  2,5

 2003 -

M10*

1,5-   2,5

W10*

1,5 - 2,5

 2001-

M12*

2,0 – 2,8

W12*

2,0 – 2,8

  99-

M12

2,5 – 2,8

W12

2,0 – 2,5

  99 -

M14L

4,0 – 5,0

W14L

3,0 – 4,0

  97 -

M14**

3,0

W14**

2,0 – 2,5

  97-

M16L

5,0 – 6,0

W16L

3,5 – 4,5

  95 -

M16**

4,5 -  5,0

W16**

3,0-   4,0

  95 -

M18

6,5 – 7,5

W18

4,5   - 5,0

  93 -

M20

7,5 – 9,0

W20

5,0 – 5,5

  91 -

M21L

7,5 – 9,0

W21L

5,0 – 6,0

- 90

M21S

6,0 – 7,0

W21S

4,0 – 4,5

- 90

M210**

4,0 – 5,0

W210**

3,5

- 90

M35L

7,5 – 9,0

W35L

5,0

- 76

M35S

5,0 – 6,0

W35S

4,0

- 76

M40L

6,5 – 8,0

W40L

4,5- 5,0

- 71

M40S

5,0 – 6,0

W40S

3,5- 4,0

- 71

M45L

5,5 – 6,5

W45L

4,5- 5.0

 -66

M45S

4,5 -  5,5

W45S

3,5-  4,0

- 66

M50L

6,0-  7,0

W50L

4,5-  5,0

- 61

M50S

4.5-  5,5

W50S

3,5-  4,0

 -61

 

 

 

M55

5,0

W55

4,5

- 56

M60

4,5

W60

4,0

- 51

M65

4,5

W65

3,5

- 46

M70

4,5

W70

3,5

- 41

M75

3,5

W75

3,0

- 36

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

OPEN-100

100 kg un vairk

 4.5 km

Nepieciešambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas M80, W80(ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iescjiem paredztas grupas M 210**, W 210**,
Atkltajs grups  DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* - mart distance,- ts ir pavles distances izmantojot marjumu.
Atzmšans ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secb. Dab nomart distance un KP iezmti kart iziešanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,-sku ceu bez marjuma.
Grupm W8*un M8* par galveno balvu cns tie dalbnieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm W8*,M8*, W10*, M 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marjuma, grupm W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marjuma (ldz 100 m attlum).

 Pieemtie apzmjumi:
* -  mart distance
** -  tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
0 - iescju distance

 * APBALVOŠANA
Dienu uzvartji saem balvas . M21E un W21E grups kopvrtjum  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota  2.jlij sacensbu centr. Sacensbu noslgum – numuru loterija.

* SERVISS

 • mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevišo dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
 • Silts dušas dienu centros.
 • Bufetes sacensbu centr.

* PIETEIKUMI
Pieteikumu iestšanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1) ldz 2011.gada 19.Maijam
MW8 MW10                          4,00  Ls
MW12                                      5,00 Ls
MW14-18                                8.00  Ls
MW20 ,MW60 u.v.               11.00 Ls
prjiem                                  16.00 Ls
OPEN 100              dal.maksa  pc vec.gr.

2) no  20.maija  ldz 20.jnijam
MW8 MW10                        5,00 Ls
MW12                                   6,00 Ls
MW14-18                             10,00 Ls
MW 20,MW 60 u.v.            15.00 Ls
prjiem                                20.00Ls
OPEN  100                dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesniegšanas  termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.
 Piesakoties pc 20.jnija,  dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu ( tikai ldz 27.06.2011) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikušajiem un nestartjušiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

 •  Online pieteikšans (pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemšanas).
 •  Pieteikto dalbnieku saraksts
 • imenm, kas start vismaz  3 cilvku sastv, no kuriem vismaz  2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.        
 • DIR1-DIR4  pieteikšans un samaksa  attiecgs dienas sacensbu centr  jauniešiem – ldz MW18-  3.00 Ls par dienu,  MW 20,  MW60 un veckiem- 5.00 Ls  par dienu,  prjiem 6.00 Ls par dienu.
 • Viegls automašnas caurlaide- 2,00 Ls(dod iespju iebraukt sacensbu centr un visu dienu sacensbu centros).
 • Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusa ( ldz 10 pers. )-3.00 Ls

Adrese:
OK “Kpa”, Carnikava
LV – 2163, Jras iela 4
Fakss/tel.+371 67993396, 67951011
e-pasts:  indulis@kapaok.lv
www.kapaok.lv

Norinu konts:
Re. Nr 40008021994
A/S” GE Money Bank”
Saulkrastu  fil.
Konta Nr.LV31BATR0051J01712800
S.W.I.F.T.      BATRLV2X
Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+