OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 30. maijs
Orientans Taku distance - Kpa 2007

Atklts sacensbas orientans taku distanc KPA2007
un Latvijas Paralimpisk kausa2007 treais sacensbu posms
(2008.gada Eiropas empionta prieksackstes)

2007 gada 29.jnijs-1.jlijs
Liepja

SACENSBU CENTRS:
48. arodvidusskolas dienesta viesnc, Liepj, Ventspils iel 51. Ziemeu priekpilst.

KARTE

RKOTJI:
Latvijas Orientans federcija sadarbb ar biedrbm OK-Stiga un OK-Liedags
Galvenais tiesnesis: Jnis Gaidelis tlf 28885241 e-pasts: gaidelis@inbox.lv
Galven sekretre: Gundega Upne tlf 26144174 e-pasts: gudega_upane@inbox.lv
Sacensbu inspektors Jnis Bergs tlf 29928638 e-pasts: orient@navigator.lv

MRIS UN UZDEVUMI:

 1. Popularizt orientans taku distanc, k vienu no visaptverokajiem aktvs atptas veidiem;

 2. Radt ldzvrtbas un vienotbas gaisotni plas iedzvotju aprinds ar dadm fiziskajm pabm;

 3. Dod iespju katram persongi noskaidrot un izvrtt savas orientans un navigcijas spjas;

 4. Noskaidrot labko Paralimpisko orientieristu individulaj vrtjum.

 5. Noskaidrot labko Paralimpisko komandu.

 6. Noskaidrot labko orientieristu taku distanc divu dienu kopvrtjum.

 

DALBNIEKI:
Paralimpisks grupas

A grupa Dalbnieki kuri prvietojas ar palgldzekiem u.c. paajm vajadzbm (t.sk. ar rji neredzamm), kuriem ir pieredze orientans sport un kuri ir droi par savm kartes lasanas un navigcijas spjm;

B grupa Dalbnieki kuri prvietojas ar palgldzekiem u.c. paajm vajadzbm (t.sk. ar rji neredzamm), iescji un ar tie, kuri vl nav droi par savm kartes lasanas un navigcijas spjm;

Atklt grupa
Jebkur orientierists, kas neatbilst paralimpisko dalbnieku grupm un kam ir interese un vlans iepazties ar sacensbm orientans pastaig taku distanc.

KOMANDAS:
Jebkura biedrba, klubs vai kolektvs, kur start ne mazk, k divi paralimpiskie dalbnieki veido komandu.
Biedrba, klubs vai kolektvs, kur ir tikai viens vai nav paralimpisko dalbnieku komandu neveido.
Dalbnieku skaits, katr komand neierobeots, bet ne mazk, k divi paralimpiskie dalbnieki. Biedrba, klubs vai kolektvs var bt ar komanda ja individuli viens paralimpiskais dalbnieks start A grup, bet otrs B grup.

PROGRAMM:

29.06.ldz pl 14.00

Dalbnieku ieraans sacensbu centr un reistrcija.

 

 

No pl. 14.00 ldz 18.00

Trenia distance

 

 

pl. 19.00

Prstvju sanksme, izloze

 

 

30.06. pl 11.00

Individuls sacensbas paralimpisko un atklto grupu dalbniekiem.
Starts pirmajai mintei;

 

 

30.06. pl 19.00

Paralimpisko grupu individulo lauretu godinana un apbalvoana;

 

 

1.07. pl 10.00

Paralimpisko komandu sacensbas un atkltts grupas individulo sacensbu 2.starts.
Starts pirmajai mintei;

 

 

Apmram pc pl 14.30

Noslguma cermonija, Latvijas paralimpisko komandu lauretu un taku distances (t.i. atklto grupu) divu dienu kopvrtjuma, individlo lauretu godinana

VRTANA:
Dalnieku rezulttus vrts atbilstoi Latvij pastvoajiem OTD sacensbu noteikumiem.
Internet: www.orient.lv/otd
Individuli rezulttus vrts:

 1. Paralimpiskajs grups lauretus noteiks pc pirms sacensbu dienas rezultta;

 2. Atkltaj grup lauretus noteiks pc divu dienu rezulttu summas.

Komandas rezulttu noteiks, summjot divu labko paralimpisko dalbnieku otrs sacensbu dienas rezulttus.
Piezme:
Sacensbs vism grupm ir viena distance un ja paralimpisks grups kdam no B grupas dalbniekiem rezultts ir augstks par A grupas dalbnieka labko rezulttu (t.i. visvairk iegto punktu), tad dalbnieks automtiski tiek prcelts A grup un saem Agrupas uzvartja titulu.

APBALVOANA:
Individuli, katr paralimpiskaj grup par sacensbu pirmo dienu apbalvos pirmo trs vietu ieguvjus ar piemias balvm un pirmo seu vietu ieguvjus ar diplomiem.
Paralimpisks komandas par otrs dienas sacensbm, pirmo trs vietu ieguvjas apbalvos ar kausiem un diplomiem.
Atkltaj grup, divu dienu kopvrtjum, apbalvos ar piemias balvm un diplomiem


PIETEIKUMI:
Iepriekjie pieteikumi , nordot pilnu vrdu, uzvrdu, grupu un biedrbu vai klubu (kolektvu) un pasta vai e-pasta adresi, jiesniedz, ldz 2007. gada 25. jnijam:

 1. rakstot vstuli uz adresi:

Jnim Bergam, Tukuma iel 2, LV2012, Jrmala;

 1. stot pa e-pastu: orient@navigator.lv

 2. piezvanot pa telefoniem

29928638 vai 28885241
Vrdiskie pieteikumi un vienlaicgi ar uzrdot medicniskos sertifikta dokumentus, kas apliecina, ka dalbnieks var bt paralimpiskais sacensbu dalbnieks (t.sk. ar ar rji neredzamm paajm vajadzbm), ir jiesniedz sacensbu viet 2007. gada 29. jnij ldz pl 1400
Visiem dalbniekiem pc parauga uz info stenda, pilnb jaizpilda paa dalbnieku kontrolkartia.

FINANSES:
Dalbas maksa
Paralimpisko grupu dalbniekiem 5,00 LVL
Dalbas maksa jsamaks reiz ar iepriekj pieteikuma nostanu ldz 2007.g. 20. jnijam
Daugavpils pilstas orientans sporta klubs "Stiga", re.Nr.40008024064,
konts: LV62BATR0051J01897900
BTB Daugavpils filile
kods BATRLV2X
Kavjuma maksa (pc 25. jnija): 7,00 LVL

Atklts grupas dalbniekiem 1.00 LVL par katru distanci. Samaksa starta viet.

DALBNIEKU UZEMANA
Klubiem (kolektviem) vai dalbniekiem paiem, ja ir vajadzba, sacensbs jnodroina sev palgi, kuri distanc sniedz fizisko paldzbu (t.i. braucamkrslu stmji, pavadtji ar rokas atbalstu utml).
Startjot apavu un aprba izvle ir brva.
Dzvoana:
48. rodvidusskolas dienesta viesnc. Liepj, Ventspils iel 51. Ziemeu priekpilsta.
Iepriek jpiesaka piezvanot deurantam 3484784
Maksa par 3 dienm 5 LVL
Samaksa veicama uz vietas, pret kuru tiks izrakstta kvts,
Sacensbu rajons:
Dienvirietumu rajon, Jrmalas park, apm. 5,8 km no sacensbu centra.
dinana
Sacensbu centr, dalbniekiem reistrjoties, tiks izsniegta informcija par dncm, kafejncm un restorniem gan sacensbu centra, gan sacensbu rajonu tuvum un aptuvenm to cenm.
Citas zias
Preczka informcija par sacensbu apvidu, distancm, kartm, u.c. info, tiks sniegta prstvju sanksm.

ESIET MI GAIDTI LIEPJ!!!
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+