OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
„Carnikavas kausi” un „Kpas kausi” 2012

Aivara Prošenkova piemias kausa izca


REZULTTI
POSMU LAIKI
GRAFIKI

1. Mris
1.1. Attstt tradciju, ik gadu sarkot šs sacensbas, popularizjot aktvu un veselgu brv laika pavadšanu orientjoties gan Carnikavas novada, gan t viesu vid;
1.2. dot iespju sacensbu dalbniekiem nostiprint un paaugstint meistarbu orientšans sport;
1.3. paplašint dalbnieku persongos kontaktus, piesaistt orientšans sportam  jaunus dalbniekus, atbalsttjus un skattjus;
1.4. noskaidrot spcgkos orientieristus dads distancs un vecuma grups gan kopvrtjum un  OK „Kpa” biedru vid (atsevišš vrtjums);
1.5. Carnikavas novada sportisk tla veidošana un attstšana.

2. Organizatori un vadba
2.1.Sacensbas organiz Carnikavas dome sadarbb ar Orientšans klubu „Kpa”, atbalsttjiem un partneriem;
2.2 sacensbas vada galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva. Tlr.29104320;
2.3.galvenais tiesnesis vienpersongi izšir visus iesniegtos strdus un protestus, kurus jiesniedz rakstiski un ne vlk k 10 mintes pc sacensbu neoficilo rezulttu publiskošanas bra.

3. Vieta un laiks
3.1. Sacensbas notiek sestdien, 2012.gada 1.septembr, Carnikavas novada teritorij, Garciema apkrtn;
a
3.2.auto novietošana bezmaksas autostvviet pie Garciema stacijas, marjums ldz sacensbu centram 1300m.
3.3.reistrcija sacensbu viet  no 10.30 ldz 11.30.  Starts 12.00. Apbalvošana 14.00.                       

4.Kartes
4.1. Kartes mrogs grupm 1:10000, grupm SV70 un SV75-  1:7500.Augstumlknes ik pc 2,5m.
4.2. Kartes autori Paulis Brionoks, Indulis Peilns.

5. Sacensbu dalbnieki, vecuma grupas un distances
5.1. Sacensbs var piedalties gan Carnikavas novada iedzvotji, gan citu
reionu iedzvotji atbilstoši distancm un vecuma grupm.
5.2. Dalbnieku grupas, distanu parametri:
Vism grupm vidj distance, izemot: grupm V21E, S21E, V21A, S21A- sasinta gar distance)

S8 1.2km 4KP V8 1.2km 4KP
S10 1.2km 6KP V10 1.2km 6KP
S12 2.4km 8KP V12 2.4km 8KP
S14  3.1km 10KP V14 4.6km 14KP
S16 4.9km 15KP V16 6.9km 16KP
S18 5.5km 14KP V18 9.0km 22KP
S20 6.9km 16KP V20 10.3km 26KP
S21E 8.4km 21KP V21E 13.4km 30KP
S21A 4.6km 14KP V21A 10.3km 26KP
S35 5.5km 14KP V35 10.3km 26KP
S40 4.9km 15KP V40 9.0km 22KP
S45 4.9km 15KP V45 8.4km 21KP
S50 4.9km 15KP V50 7.6km 18KP
S55 4.4km 13KP V55 7.6km 18KP
S60 4.4km 13KP V60 6.9km 16KP
S65 4.4km 13KP V65 5.5km 14KP
S70 3.5km 10KP V70 4.9km 15KP
S75 3.5km 10KP V75 3.5km 10KP
OPEN1 7.3km 18KP
OPEN2 3.7km 12KP

6. Pieteikšans
6.1. Dalbnieki piesaks elektroniski  ldz 29.08.2012. plkst. 24.00 www.kapaok.lv. Pieteikumos noteikti uzrdt savu Emit kartes numuru;

ONLINE pieteikans
pieteikto dalibnieku SARAKSTS

6.2. pieteikties vars ar sacensbu dien starta viet no plkst. 10.30- 11.30 tikai vakantajs viets par 50% paaugstintu dalbas maksu;
6.3. internet pieteiktajiem dalbniekiem jreistrjas sacensbu viet  no 10.30.

7. Sacensbu krtba
7.1  Pieteikšans un reistršans sacensbu viet 10.30-11.30;
7.2. starts 12.00;
7.3. priekšstarts 2 mintes pirms starta;
7.4. kontrolpunktu leendas uzdruktas uz kartes,  papildus leendas saemamas starta koridor;
7.5. sacensbu apbalvošana plnota 14.00.

8.Atzmšans
8.1. Ar  elektroniskajm kartm EMIT;
8.2. Emit re  0.50 Ls (nodrošina OK „Kpa”)

9. Izdevumi un norini
7.1. SV    9.1. Dalbas maksas:
SV 8-10                      1.00 Ls
 SV 12-18                   2.00 Ls
 SV 20, SV60 un vec. 2.50 Ls
 SV 21-55                   3.00 Ls
 9.2. Carnikavas iedzvotjiem jauniešu grups dalba sacensbs bez maksas, pieaugušo grups ar 50% atlaidi;
 9.3. izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu apmaks Carnikavas novada dome sadarbb ar atbalsttjiem un sponsoriem;
 9.4. izdevumus, kas saistti ar piedalšanos sacensbs apmaks paši dalbnieki;
 9.5. dalbas maksa jsamaks ldz starta brdim sacensbu sekretarit:

10. Rezulttu noteikšana
10.1. Rezultti tiek noteikti katr dalbnieku grup atseviši;
10.2. Tehniskie neoficilie rezultti tiek publicti sacensbu viet cik vien tri iespjams pc katras sacensbu distances finiša.

11. Apbalvošana
11.1.Apbalvo 1.-3.vietu ieguvjus viss vecumu grups;
11.2. OK „Kpa” biedri izcna ceojošos kausus pa vecuma grupm;
11.3. V50 grup tiek izcnts Aivara Prošenkova piemias ceojošais kauss, ko dv un pasniedz OK „Kpa”.

12. Informcija par sacensbm
12.1.Informcija par sacensbm - tlr.nr.: Tamra 29104320, Indulis 29494087;
12.2. elektroniski pieteikušos dalbnieku saraksts un rezultti bs pieejami www.sports.carnikava.lv. un www.kapaok.lv;
12.3. sacensbu rezultti tiek publicti pašvaldbas informatvaj izdevum  „Carnikavas novada vstis”.

13. pašie noteikumi
13.1. Par nepilngadgo sacensbu dalbnieku veselbas stvokli un sagatavotbu konkrts distances veikšanai sacensbu laik atbildgi ir vecki vai pavadošs pilngadgs personas, kuras to apliecina ar savu parakstu sekretarit;
13.2. pilngadgie sacensbu dalbnieki paši atbild par savu veselbas stvokli un sagatavotbu konkrts distances veikšanai;
13.3. dalbniekiem ir aizliegts atstt atkritumus sacensbu viet;
13.4. sacensbu dalbniekiem jievro Dabas park „Piejra” noteikt uzturšans krtba.

14. Serviss
14. Sacensbu centr darbosies bufete, bs pieejama medicnisk paldzbas un dzeramais dens.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+