OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Laimtes kauss 2011

Untitled Document

I. Mris un uzdevums

Popularizt orientšans sportu Rgas visprjs izgltbas iestds.
Noskaidrot labks komandas starp izgltbas iestu klašu grupm.

II. Organizatori

Brnu un jauniešu centrs ”Laimte”, OK ”Kpa”, Latvijas orientšans federcija sadarbb ar Rgas domes, Izgltbas, kultras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes prvali. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva.

III. Laiks, vieta

2011. gada 28. aprl plkst. 15.00 Dzegukaln pie estrdes. Reistršans sekretarit, elektronisko Emit karšu saemšana no plkst. 14.00 ldz plkst. 14.40. Elektronisks kartes saem izgltbas iestdes komandas prstvis pret parakstu.

IV. Dalbnieki

Rgas visprjs un interešu izgltbas iestu audzku komandas (turpmk – dalbnieki) šds grups:
1. grupa 2. - 3. klase;
 2. grupa 4. - 5. klase;  
3. grupa 6. - 7. klase;  
4. grupa 8. - 9. klase
;  
5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastv jbt 3 dalbniekiem no vienas izgltbas iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

V. Pieteikšans, dalbas maksa

Iepriekšj pieteikšanas elektroniski aizpildot ldz 2011. gada 26. aprlim plkst. 24.00 anketu http://www.kapaok.lv ;
Pieteikuma anketa
Pieteikto komandu saraksts
dalba sacensbs ir bez maksas, aizpildot anketu pc 26. apra, dalbas maksa Ls 1.00 no dalbnieka, prskaitot uz kontu:

Nodibinjums „Laimtes atbalsta fonds”
Reistrcijas numurs: 40008147015
Adrese:Patversmes iela 24-1
Banka: AS Swedbank
Konts Nr.: LV52HABA0551026527223
vai samaksjot sacensbu dien.

VI. Sacensbu norise

Pirms starta dalbnieki drkst atrasties tikai sacensbu centr vai iesildšans zon.

Starts grupm šdos laikos:

Plkst.

grupas

KP

15.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

15.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

15.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

15.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

15.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP


Komandas noteikt laik ieem vietu pie starta lnijas, kur kartam dalbniekam izsniedz kartes.
Komandas dalbnieki sav starp vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalbnieks apmekls.
Dalbnieki drkst skriet kop un atseviši.
Atdzmjoties pdj kontrolpunkt, komandas dalbnieki finiš roks sadevušies.

VII. Apvidus

Dzegukalna parka teritorija ar asfalttu celiu labirintiem paugurain apvid.
Papildus informcija par distancm un izlozes secbu tiks publicta www.kapaok.lv

VIII. Uzvartju noteikšana

Uzvar komanda, kuras distanc pavadtais laiks ir vismazkais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensbu rezulttus apkopos Krlis Osis lvkaos@inbox.lv  .

IX. Apbalvošana

Pirmo trs vietu ieguvjus katr vecuma grup apbalvo ar diplomiem un balvm pc sacensbm plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi

Dalbnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprintu elektronisko Emit atzmšans sistmu.
Atbildbu par dalbnieku veselbu ldz 18 gadiem uzemas viu vecki / aizbildi / treneri / komandas prstvis, pc 18 gadiem par savu veselbu dalbnieki atbild paši.
Izgltbas iestde, kuru prstv dalbnieki, saska ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Krtba, kd nodrošinma izgltojamo drošba izgltbas iestds un to organiztajos paskumos” 3.9. punktu, nosaka atbildgo personu par sabiedrb pieemto uzvedbas normu ievrošanu, k ar drošbas un veselbas saglabšanu ce uz sacensbm un sacensbu laik.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+