OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Laimtes kauss - 2013 - nolikums

I. Mris un uzdevums
Popularizt orientšans sportu Rgas visprjs izgltbas iestds.
Noskaidrot labks komandas starp izgltbas iestu klašu grupm.

II. Organizatori
Brnu un jauniešu centrs ”Laimte”, OK ”Kpa”, IK „Mra 9” sadarbb ar Rgas domes, Izgltbas, kultras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes prvaldi un Latvijas Orientšans federciju. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva.

III. Laiks, vieta
2013. gada 25. aprl plkst. 16.00 Sarkandaugavas iel 24.. Reistršans sekretarit, elektronisko karšu saemšana no plkst. 15.00 ldz plkst. 15.40. Elektronisks kartes saem izgltbas iestdes komandas prstvis pret parakstu.

IV. Dalbnieki
Rgas visprjs un interešu izgltbas iestu audzku komandas (turpmk – dalbnieki) šds grups:

    1.  1. grupa 2. - 3. klase;
    2.  2. grupa 4. - 5. klase;
    3.  3. grupa 6. - 7. klase;
    4.  4. grupa 8. - 9. klase;
    5.  5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastv jbt 3 dalbniekiem no vienas izgltbas iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

V. Pieteikšans, dalbas maksa
Iepriekšj pieteikšanas elektroniski aizpildot ldz 2013. gada 23. aprlim plkst. 24.00 anketu

Pieteikuma forma
Pieteikts komandas

; dalba sacensbs ir bez maksas, aizpildot anketu pc 23.apra, dalbas maksa Ls 1.00 no dalbnieka, prskaitot uz kontu:

IK „MRA-9”
Reistrcijas numurs: 40002124273
Adrese: O.Vcieša iel 24, Carnikava
Banka: AS Swedbank, kods HABA LV22
Konts Nr.: LV40HABA0551015519297     vai samaksjot sacensbu dien.

VI. Sacensbu norise
Pirms starta dalbnieki drkst atrasties tikai sacensbu centr vai iesildšans zon.
Starts grupm šdos laikos:

Plkst.

grupas

KP

16.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

16.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

16.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

16.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

16.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP


Komandas noteikt laik ieem vietu pie starta lnijas, kur katram dalbniekam izsniedz kartes.
Komandas dalbnieki sav starp vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalbnieks apmekls.
Dalbnieki drkst skriet kop un atseviši.
Atzmjoties pdj kontrolpunkt, komandas dalbnieki finiš roks sadevušies.

VII. Apvidus
BJC „Laimte” apkrtnes teritorija ar asfalttu celiu labirintiem, apkrtnes teritorijas km un tuvum esošajiem skvriem.
Papildus informcija par distancm un izlozes secbu tiks publicta www.kapaok.lv

VIII. Uzvartju noteikšana
Uzvar komanda, kuras distanc pavadtais laiks ir vismazkais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensbu rezulttus apkopos Mrcis Luksevics un Krlis Osis lvkaos@inbox.lv

IX. Apbalvošana
Pirmo trs vietu ieguvjus katr vecuma grup apbalvo ar diplomiem un balvm uzreiz pc sacensbm.ap plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi
Dalbnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprintu elektronisko Emit atzmšans sistmu.
Atbildbu par dalbnieku veselbu ldz 18 gadiem uzemas viu vecki / aizbildi / treneri / komandas prstvis, pc 18 gadiem par savu veselbu dalbnieki atbild paši.

Izgltbas iestde, kuru prstv dalbnieki, saska ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Krtba, kd nodrošinma izgltojamo drošba izgltbas iestds un to organiztajos paskumos” 3.9. punktu, nosaka atbildgo personu par sabiedrb pieemto uzvedbas normu ievrošanu, k ar drošbas un veselbas saglabšanu ce uz sacensbm un sacensbu laikContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+