OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Kpas komanda izcna vietu pirmaj simtniek 25manna stafets.

Ideja par piedalanos ajs sacensbs dzima glui vai pdj brd aptuveni mnesi pirms maa kuva skaidrs, ka piedalsimies. Atkarb no katra individulajiem plniem, daa no komandas dalbniekiem uz Stokholmu devs ar kui no Rgas ceturtdienas vakar, ierodoties Stokholm piektdienas rt un tlk ar automanm no Stokholmas uz Gnestu. Vl daa komandas ierads ar Ryanair reisu uz Skavstu piektdien, tlk dodoties ar autobusu un Noping norjot auto. Piektdienas vakar komanda jau gandrz piln sastv satiks OK Klemmingen kluba mj Gnest. Vl daas dienas iepriek bija plnots, ka msu naktsmtne bs tuvk Stokholmai, tau beigs tur vieta neatrads un ncs meklt citus variantus. Tie, kas ierads ar kui, paspja uzskriet treniu Indua zmt kart, kur vl nesen aj ruden norisinjs Zviedrijas empionts vidj distanc. K vlk izrdjs, aj apvid pc divm dienm plnotas medbas un Zviedrij oti netiski skaits trauct dzvniekus tik neilgi pirms medbm. Td tie, kas ierads ar lidmanu, neliel skrjien devs turpat tuvj me pie Klemmingen kluba mjas. Kop ar Kpas komandu Gnest palika ar msu kluba biedrs Andis Laveiis, kur gan jau pirms lmuma par Kpas piedalanos 25mann bija apsoljis startt OK Klemmingen sastv. l, jo Andis btu ievrojami pastiprinjis msu komandu. Pc gardm vakarim kluba mj notika komandas sapulce, kur tika izrunta visa btisk informcija par gaidmo stafeti un veiktas pdjs izmaias dalbnieku izkrtoan pa etapiem. Komandas plnoanas procesu sevii interesantu padarja tas, ka skot no tre ldz pat septtajam etapam katru etapu vienlaicgi skrien etri vienas komandas prstvji. Treaj etap visi etri dalbnieki start reiz. Pirmais no finijuajiem tre etapa dalbniekiem nodot stafeti pirmajam ceturt etapa veicjam (4-1), otrais, kas pabeidz 3.etapu, nodod stafeti otrajam ceturt etapa veicjam (4-2), un t ldz kamr nomains visi etri. Identiski nomains ar ceturtais ar piekto, piektais ar sesto un sestais ar septto etapu. Dalbnieks, kas septtaj etap sasniedz finiu k pdjais no savas komandas 7.etapa skrjjiem, nodod stafeti 8.etapam. Ttad liela loma bija dalbnieku izkrtoanai pa etapiem, lai katra etapa dalbnieki btu spkos maksimli ldzvrtgi. Kad izrunts viss par nokanu sacensbu centr, stafetes norisi, etapu krtbu un maiu, gaidmo apvidu un prjo informciju, visi sk gatavoties naktsmieram.

Naktsmiers jau no 22:30 pc vietj laika, jo nkamaj rt vairums komandas cls aug jau pulksten 5.30, lai 6.30 dotos ce uz sacensbu centru. Paiem ar savu transportu izrdjs par maz, lai aizvestu visus. Mums izldzja OK Klemmingen kluba skrjji, ar persongajiem auto nogdjot atlikuo komandas dau sacensbu centr. riks, Juris, Ansis un Ojrs ierads Stokholm sestdienas rt ar kui no Rgas un komandai pievienojs stafetes norises viet. Sacensbu centrs ms sagaidja ar nelielu smidzinanu un dubainm pavm, apavi un bikses drz vien jau netri. Laiks apmcies un drgns. Dabjm izjust, ko nozm piedalties d stafet pirmo reizi atbilstoi msu komandas starta numuram (347.numurs no 355 komandm) msu telts vieta atrads vistlk no sacensbu centra un starta vieta pdj rind. Jpiebilst, ka starta numuri tiek dalti pc iepriekj gada rezulttiem.

Starts tika dots 9:00 un Kpas komandai 7,2 km garaj pirmaj etap devs Jnis Peilns. Nebija viegli startt no pdjs rindas. Jnis darja, ko varja, tau kdia distances beigu da liedza pakpties augstk par 180.vietu +7:24 aiz ldera, distanc pavadot 42 mintes. 7 km garo otro etapu veica Edgars Brionoks. Dieml daudzo kdu rezultt Edgars finiu sasniedza tikai 225.viet, +22:10 aiz ldera, savu distanci veicot 48 mints. Par laimi, tas izrdjs zemkais punkts rezulttu tabul un turpmk komanda ar katru nkamo etapu kpa tikai uz augu. 4,2 km garaj treaj etap reiz startja Liene Jergina, Lga Blanka, Iveta Bane un Irita Pute. Etapa finiu pirm sasniedza Irita, savukrt devias mintes vlk etapu nosldza Iveta, tomr, neskatoties uz to, ka pc etapa veikanas Kpa lderiem zaudja jau 39 mintes, komanda pakps par vairkm vietm uz augu. 3,2 km garaj un tehniski vieglaj 4.etap startja Lauma ilko, Laura Pute, Edte Brionoka un Madara adrina. Meitenes savu etapu veica oti labi, atstarpi no lderiem aujot palielint tikai par divarpus mintm (+41:54, 200.vieta). 6,2 km garaj un tehniski saretaj 5.etap skrja Pvels Brionoks, Juris Ostups, Emls dris un riks Lebedoks, uzlabojot komandas pozciju no 200. uz 178.vietu (+ 50:36 aiz lderiem). T k pirmais finijuais piekt etapa dalbnieks Juris distanci beidza teju vai 14 mintes pirms krietni vlk startju rika, nkam etapa ceturtajam skrjjam bija krietni jpacenas, lai sadeldtu o atstarpi. 6.etap to lieliski paveica Rdolfs adrins: etapa fini Rdolfu un prjos etapa skrjjus Ojru Milleru, Induli Peilnu un Dvi Blankenbergu ra vairs tikai nepilnas divas mintes. Tas atspoguojs ar rezulttos Kpa pakps no 178. uz 142.vietu (+55:07 aiz ldera) viena etapa laik! d situcij bija oti svargi, lai visi septt etapa skrjji savu 5,3 km garo distanci veiktu bez lielm kdm un tas ar izdevs: Edgars Peilns, Ansis inke, Sergejs adrins un Mrcis dris komandu pacla vl par 25 vietm uz augu. Sergejs stafeti nodeva jau 117.viet +1:02.40 aiz lderiem. Tas, ka visi septt etapa skrjji finija trs minu laik, liecina par veiksmgo sastva komplektciju 3. - 7. etap viena dalbnieka zaudto laiku alla lieliski atguva kds cits komandas biedrs. Nkamaj 8.etap (oficili skaitjs k 23.etaps) savu klasi apliecinja Juris inke, 3,8 km garaj distanc ar lielisku rezulttu 22 mintes un 4 sekundes paceot komandu jau uz 109.pozciju (+1:04.13 aiz lderiem) un lderu komandas skrjjam sav etap zaudjot tikai minti un 33 sekundes. 24.etap Laura Ve veica 4,7 km garu distanci. Daas kdias neva pacelt komandu vairk k par vienu vietu augup. Pavadot distanc 35 mintes, Laura stafeti nodeva 108.pozcij +1:14.18 aiz lderu komandas. Pdj 8,7 km garaj 25.etap distanc devs Gatis Caics. Gatim izdevs distanci veikt bez lielm kdm un iecelt komandu pirmaj simtniek OK Kpa savs pirmajs 25manna stafets 355 komandu konkurenc fini 94.viet, +1:20.55 aiz uzvartja norvu kluba Halden SK, uzrdot kopjo rezulttu 6:26.32. Miniml programma, kas bija prspt prn gada OK Viga uzrdto rezulttu 153.vietu ir izpildta ar uzviju. emot vr, ka komanda prsvar ir gados jauna, izaugsmes iespjas ir lielas. T Edgars, kuram vl gads priek jaunieos, un Laura, kura vl nkamaj sezon skries junioros, aj stafet startja pieauguo etapos, skrienot ts paas distances ko pasaules lmea orientieristi. Jpiebilst, ka sevii spcga konkurence bija divos pdjos etapos t, piemram, uzvartju Halden sastv tajos startja Anne Margrethe Hausken un Emil Wingstedt vrdi, kas orientans pasaul komentrus neprasa.

Lab noskaojum un apmierinti ar paveikto dodamies uz automanm, lai veiktu ap 10 km garo ceu ldz ostai oreiz sacensbu norises vieta bija oti tuvu Stokholmas centram. Ilgi nekavjamies, jo palikusi nepilna pusotra stunda ldz prmja atieanai. etrpadsmit cilvki saspieamies divs automans un braucam. Atirb no turpcea, mjs devmies visa komanda kop ar kui no Stokholmas uz Rgu. Atlicis vairs tikai brauciens pri Baltijas jrai un is piedzvojums ir gal, atstjot atmias par aizvadtajiem maiem un motivciju vl nopietnk gatavoties uz nkamajm sacensbm. Vai izdosies nokomplektt komandu jau uz Tiomilu aprl Zviedrij, vai tomr Jukola bs nkam liel stafete, kur piedalsimies?

Raksta autors: Gatis Caics
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+