OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Piergasnovadu2010.gadasportasples


Rezultti
Posmu laiki
Grafiki
Komandu kopvrtjums

1. Mris un uzdevumi             
Popularizt orientšans sportu Piergas  novadu iedzvotju vid.
Veicint orientšans sporta meistarbas izaugsmi  novados.
Noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.
Sacensbas ir iekautas Piergas  novadu 2010.gada sporta spu kopvrtjum.

2. Vieta un laiks.  
Sacensbas notiks 2010.gada 12.maij Dezer (marjums no Rgas- Ainau šosejas.
Dalbnieku ierašans un pieteikumu precizšana ldz plkst. 18.00.
Starts pl.18.30.

3. Vadba.             
Sacensbas organiz un vada Piergas  izgltbas, kultras  un  sporta  prvalde kop ar OK “Kpa” Sacensbu galvenais tiesnesis Indulis Peilns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

 4. Dalbnieki          
Dalbnieku vecums – 1994. gad dzimuši un vecki.
 Sacensbs piedals Piergas novadu iedzvotji (deklart dzvesvieta), k ar pamatdarb strdjošie (ar nodoku grmatiu) un LUR reistrto sporta klubu un biedrbu, kuru juridisk adrese ir attiecgs pašvaldbas teritorij, biedri.
No katra novada drkst pieteikt vienu komandu.
Komand 12 dalbnieki, neatkargi no dzimuma. Par 1.vietu katr vecuma grup komanda saem 20 punktus, par 2.v.–18 p., par 3.v.– 16 p., par 4.v.- 15 p., par 5.v.-14 p., par 6.v.-13 p., u.t.t. par 1 punktu mazk. Komandas ieskait vrt 6 labko dalbnieku  izcntos  punktus. Uzvar komanda, kurai lielka punktu summa kopvrtjum.
Viendas punktu summas gadjum uzvar komanda, kurai augstka izcnt vieta jebkur vecuma grup (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensbas notiek 5 vecuma grups :
1. vecuma grupa - 16ldz 29 gadu vecumam – t.i., 1994. – 1981.dzimš.gadam;
2. vecuma grupa - 30 ldz 39 gadu vecumam – t.i., 1980. – 1971.dzimš.gadam;
3. vecuma grupa - 40 ldz 49 gadu vecumam – t.i., 1970. – 1961.dzimš.gadam;
4. vecuma grupa - 50 ldz 59 gadu vecumam – t.i., 1960. – 1951.dzimš.gadam;
5. vecuma grupa – 60gadi  un  vecki – t.i., 1950.gad  dzimuši  un  vecki

5. Atzmšans     
Sacensbs tiks izmantota Emit sistma.

6. Pieteikšans      
Iepriekšj pieteikšans ldz 8.maijam pa e-pastu indulis@kapa.lv , tel.  67951011. Izloze 10.maij www.kapaok.lv
Par dalbnieku veselbas stvokli atbild  paši sportisti, parakstoties pieteikum. Pieteikumi ir japstiprina novada  domes  priekšsdtjam, vietniekam  vai  izpilddirektoram.  

7. Apbalvošana.   
1.-3.vietu ieguvjas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuli 1.-3.vietu ieguvjus vriešus un sievietes viss vecuma grups apbalvos ar medam.

8. Izdevumi.          
Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu, sedz  Piergas  izgltbas, kultras  un  sporta  prvalde.
Kontakttelefoni:    Indulis  Peilns 29494087, E-pasts:indulis@kapa.lv
Tadeušs:  Traums 29471145, 67201526, E-pasts: tadeuss.t@inbox.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+