OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Nu kauss sprint 2011


Nu kausa sprint rezultti
Fotoorientsans rezultti

Mris.
Popularizt orientšans sportu Carnikavas iedzvotju un ts viesu vid.
Noskaidrot labkos orientieristus meistaru klas pa vecuma grupm.
aktvko orientieristu imeni Carnikav un viesu vid meistaru klass. Iepazstint brnus un viu veckus ar orientšans sportu mikro distanc Carnikavas stadion.

Vadba.
Sacensbas organiz Carnikavas novada pavaldba sadarbb ar OK Kpa.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob.29104320
Distanu dienests, kartes autors Krlis Osis  26521886.

Laiks un vieta
27. augusts.
10.00 – 10.45 reistrcija Carnikavas stadion.
11.00 – 11.45 Sacensbu starts Carnikavas stadion (brvi izvlt laik, ievrojot 1min intervlu starp vienas grupas dalbniekiem)
Meistaru klass SA, VA, SB, VB, V40, S40, S60, V60, S16, V16, S14, V14, S12, V12,S10,V10 – ar laika kontroli un elektronisko atzmšanos Emit
Tautas klas – bez laika kontroles.
Brni ar veckiem - distance tikai stadiona teritorij ar elektronisko atzmšanos
12.15 – Finišs tiek slgts

Dalbnieki un grupas
Sacensbs var piedalties ikviens interesents. Dalbnieki paši ir atbildgi par veselbas stvokli sacensbu laik. Starta grupu dalbnieks izvlas atbilstoši vecumam un sagatavotbai.

Meistaru klase

SA, VA
SB, VB
S40, V40
S60, V60
S16, V16
S14, V14
S12, V12
S10, V10

atklt grupa
atklt grupa iescjiem
1971.g.dzimušie un vecki
1951.g.dzimušie un vecki
1995.g.dzimušie un jaunki
1997.g.dzimušie un jaunki
1999.g.dzimušie un jaunki
2001.g.dzimušie un jaunki

Tautas klase

Jebkurš interesents bez laika kontroles

Brni ar veckiem

Brni iziet distanci stadiona teritorij kop ar veckiem.


Meistaru klass: sacensbas SA, VA, SB, VB, V40, S40, S60, V60, S16, V16, S14, V14, S12, V12,S10,V10 vecuma grups ar laika kontroli un elektronisko atzmanos (Emit kartes)
Tautas klas sacensbas bez laika kontroles.
Brni ar veckiem sacensbu distance tikai stadiona teritorij ar elektronisko atzmanos.

Pieteikšans
Iepriekšj pieteikšans www.kapaok.lv ldz 25.08.2011 plkst. 24:00

ONLINE PIETEIKŠANS
Pieteikto dalbnieku saraksts

Ldzu pieteikties iepriekš, jo kartes un dalba sacensbs tiek garantta iepriekš pieteikušiem dalbniekiem. Vars pieteikties uz vietas sacensbu centr tau rezerves karšu skaits bs ierobeots.

Distances
Distanu garumi 1-3km.Apmekljamo kontrolpunktu skaits pa grupm bs zinms sacensbu dien 27.08.2011. Tas tiks novietots uz informcijas stenda.

Atzmšans
Viss grups (izemot Tautas klasi) dalbnieki kontrolpunktos atzmjas ar elektroniskajm „emit”kartm. (Emit kartes nozaudanas gadjum sods Ls 25, kur jsamaks OK Kpa kont)

Karte
Mrogs M1:4000. Aizliegts skriet pa apstdjumiem, puu dobm, dekoratviem krmiem. Pa zlju skriet atauts.

Apbalvošana
18.30 Carnikavas park! Apbalvo 1.-3.vietas ieguvjus katr vecuma grup.
Balvas saem aktvks (kuplks) carnikaviešu un viesu imenes(vietu summas pa grupm meistaru klass).

Dalbas maksa
Dalba sacensbs ir bez maksas.
Emit kartes re no OK Kpa: pieauguajiem 0.50 Ls, brniem un jaunieiem ldz 18 g.v. bez maksas.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+