OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Piergas novadu 2013.gada sporta speles
orientans sport

Kopvrtjuma rezultti
Individulie rezultti
Individulie rezultti (.pdf)
Posmu laiki

Distanu parametri
V1	9,3km 22KP      S1	5,1km 12KP	
V2	7,4km 19KP      S2	4,2km 10KP
V3	7.4km 19KP      S3	4,2km 10KP
V4	5,1km 12KP      S4	3,5km 11KP
V5	4,2km 10KP      S5	3.5km 11KP

1. Mris un uzdevumi 
Popularizt orientšans sportu Piergas  novadu iedzvotju vid.
Veicint orientšans sporta meistarbas izaugsmi  novados.
Noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.
Sacensbas ir iekautas Piergas  novadu 2013.gada sporta spu kopvrtjum.

2. Vieta un laiks.  
Sacensbas notiks 2013.gada 16.maij Lilastes  ezera  ziemeu  pus (marjums  pa  labi - 100metri  aiz  kanla). Dalbnieku ierašans un pieteikumu precizšana ldz plkst. 18.00. Starts plkst. 18.30.

3. Vadba.             
Sacensbas organiz un vada Piergas  izgltbas, kultras  un  sporta  prvalde kop ar OK “Kpa.” Sacensbu galvenais tiesnesis Indulis Peilns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

 4. Dalbnieki          
Dalbnieku vecums – 1997. gad dzimuši un vecki.
 Sacensbs piedals Piergas novadu iedzvotji (deklart dzvesvieta), k ar pamatdarb strdjošie (ar nodoku grmatiu) un LUR reistrto sporta klubu un biedrbu  biedri, kuru juridisk adrese ir attiecgs pašvaldbas teritorij.
No katra novada drkst pieteikt vienu komandu.

Komand 12 dalbnieki, neatkargi no dzimuma. Par 1.vietu katr vecuma grup komanda saem 20 punktus, par 2.v.–18 p., par 3.v.– 16 p., par 4.v.- 15 p., par 5.v.-14 p., par 6.v.-13 p., u.t.t. par 1 punktu mazk. Komandas ieskait vrt 6 labko dalbnieku  izcntos  punktus. Uzvar komanda, kurai lielka punktu summa kopvrtjum.

Viendas punktu summas gadjum uzvar komanda, kurai augstka izcnt vieta jebkur vecuma grup (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensbas notiek 5 vecuma grups :
1. vecuma grupa – 16 ldz 29 gadu vecumam – t.i., 1997. – 1984.dzimš.gadam;
2. vecuma grupa - 30 ldz 39 gadu vecumam – t.i., 1983. – 1974.dzimš.gadam;
3. vecuma grupa - 40 ldz 49 gadu vecumam – t.i., 1973. – 1964.dzimš.gadam;
4. vecuma grupa - 50 ldz 59 gadu vecumam – t.i., 1963. – 1954.dzimš.gadam;
5. vecuma grupa – 60gadi  un  vecki – t.i., 1953.gad  dzimuši  un  vecki

5. Atzmšans     
Sacensbs tiks izmantota Emit sistma.

6. Pieteikšans      
Iepriekšj pieteikšans ldz 13.maijam pa e-pastu indulis@kapaok.lv , tel.  67951011. Izloze 15.maij www.kapaok.lv/ Dalbniekiem, kas  jaunki  par  18 gadiem,  pieteikumu  paraksta  rsts. Dalbnieki, kas  sasnieguši  18 gadu  vecumu,  veselbas  stvoka  atbilstbu  sacensbm  apliecina  ar  savu  parakstu  pieteikum. Pieteikumi  japstiprina novada  domes  priekšsdtjam, vietniekam  vai  izpilddirektoram. 

7. Apbalvošana.   
1.-3.vietu ieguvjas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuli 1.-3.vietu ieguvjus vriešus un sievietes viss vecuma grups apbalvos ar medam.

8. Izdevumi.          
Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu, sedz  Piergas  izgltbas, kultras  un  sporta  prvalde.

Kontakttelefoni:  
 Indulis  Peilns 29494087, E-pasts:indulis@kapaok.lv
 Tadeušs  Traums 29471145, 67201526, E-pasts: tadeuss.t@inbox.lv

Carnikavas, Garkalnes, ekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu komandas ir tiesgas piedalties sacensbs, iepriekš to  saskaojot ar Piergas izgltbas, kultras un sporta prvaldi un uzrdot bankas dokumentus par dalbas  naudas iemaksu mints iestdes kont. Dalbas maksas katram sporta veidam atseviši noteiktas un  apstiprintas Piergas izgltbas, kultras un sporta prvaldes Uzraudzbas padomes sd 2012.gada  14.decembr.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+