OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Piergas novadu 2014.gada sporta sples
orientans sport
Komandu vrtjums
Individulie rezultti
Individulie posmu laiki


Starta protokols
Distanu parametri

1. Mris un uzdevumi
Popularizt orientšans sportu Piergas novadu iedzvotju vid.
Veicint orientšans sporta meistarbas izaugsmi novados.
Noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.
Sacensbas ir iekautas Piergas novadu 2014.gada sporta spu kopvrtjum.

2. Vieta un laiks.
Sacensbas notiks 2014.gada 7.maij Bdciem.
Atrašans vietas orientjošs paskaidrojums: Bdciems atrodas Tallinas šosejas kreisaj pus (braucot no Rgas). Pie zmes “Saulkrasti” pirms dzelzcea tilta - nobrauciens no Tallinas šosejas Saulkrastu virzien. Bdciems atrodas aptuveni 150metru attlum no dzelzcea tilta (bs marjums).
Dalbnieku ierašans un pieteikumu precizšana ldz plkst. 18.00. Starts plkst. 18.30.

3. Vadba.
Sacensbas organiz un vada Piergas izgltbas, kultras un sporta prvalde kop ar OK “Kpa.” Sacensbu galvenais tiesnesis Indulis Peilns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

4. Dalbnieki
Dalbnieku vecums – 1998. gad dzimuši un vecki.
Sacensbs piedals Piergas novadu iedzvotji (deklart dzvesvieta), k ar pamatdarb strdjošie (ar nodoku grmatiu) un LUR reistrto sporta klubu un biedrbu biedri, kuru juridisk adrese ir attiecgs pašvaldbas teritorij.

No katra novada drkst pieteikt vienu komandu.
Komand 15 dalbnieki, neatkargi no dzimuma. Par 1.vietu katr vecuma grup komanda saem 20 punktus, par 2.v.–18 p., par 3.v.– 16 p., par 4.v.- 15 p., par 5.v.-14 p., par 6.v.-13 p., u.t.t. par 1 punktu mazk. Komandas ieskait vrt 6 labko dalbnieku izcntos punktus. Uzvar komanda, kurai lielka punktu summa kopvrtjum.
Viendas punktu summas gadjum uzvar komanda, kurai augstka izcnt vieta jebkur vecuma grup (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).

Sacensbas notiek 5 vecuma grups :
1. vecuma grupa – 16 ldz 29 gadu vecumam – t.i., 1998. – 1985.dzimš.gadam;
2. vecuma grupa - 30 ldz 39 gadu vecumam – t.i., 1984. – 1975.dzimš.gadam;
3. vecuma grupa - 40 ldz 49 gadu vecumam – t.i., 1974. – 1965.dzimš.gadam;
4. vecuma grupa - 50 ldz 59 gadu vecumam – t.i., 1964. – 1955.dzimš.gadam;
5. vecuma grupa – 60gadi un vecki – t.i., 1954.gad dzimuši un vecki

5. Atzmšans
Sacensbs tiks izmantota Emit sistma.

6. Pieteikšans
Iepriekšj pieteikšans ldz 6. maija plkst. 12:00 pa e-pastu indulis@kapaok.lv , tel. 29494087.
Izloze 7.maija rt tiks publicta www.kapaok.lv

Dalbniekiem, kas jaunki par 18 gadiem, pieteikumu paraksta rsts.
Dalbnieki, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, veselbas stvoka atbilstbu sacensbm apliecina ar savu parakstu. Pieteikumi japstiprina novada domes priekšsdtjam, vietniekam vai izpilddirektoram.

7. Apbalvošana.
1.-3.vietu ieguvjas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuli 1.-3.vietu ieguvjus vriešus un sievietes viss vecuma grups apbalvos ar medam.

8. Izdevumi.
Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu, sedz Piergas izgltbas, kultras un sporta prvalde.

Kontakttelefoni: Indulis Peilns 29494087, E-pasts:indulis@kapa.lv
Tadeušs Traums 29471145, 67201526, E-pasts: tadeuss.t@inbox.lv

Carnikavas, Garkalnes, ekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu komandas ir tiesgas piedalties sacensbs, iepriekš to saskaojot ar Piergas izgltbas, kultras un sporta prvaldi un apmaksjot dalbas naudu pc PIKSP izsniegt rina. Dalbas maksas katram sporta veidam atseviši noteiktas un apstiprintas Piergas izgltbas, kultras un sporta prvaldes Uzraudzbas padomes sd 2013.gada 13.decembr.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+