OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Laimtes sprinta kauss 2012

Orientšans sacensbas skolu komandm

I Mris un uzdevums
Popularizt orientšans sportu Rgas visprjs izgltbas iestds.
Noskaidrot labks komandas starp visprjs izgltbas iestu klašu grupm.

II Organizatori
Brnu un jauniešu centrs ”Laimte”, Latvijas Orientšans federcija, OK ”Kpa”, IK „Mra 9” sadarbb ar Rgas domes, Izgltbas, kultras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes prvaldi. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva.

III Laiks, vieta
2012. gada 26. aprl plkst. 15.00 Uzvaras park.
Reistršans sekretarit, elektronisko karšu saemšana no plkst. 14.00 ldz plkst. 14.40.

Elektronisks kartes saem izgltbas iestdes komandas prstvis pret parakstu.

IV Dalbnieki
Rgas visprjs izgltbas iestu audzku komandas (turpmk – dalbnieki) šds grups:
 1. grupa 2. - 3. klase;
 2. grupa 4. - 5. klase;
 3. grupa 6. - 7. klase;
 4. grupa 8. - 9. klase;
 5. grupa 10. - 12. klase.
Komandas sastv jbt 3 dalbniekiem no vienas izgltbas iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

V Pieteikšans, dalbas maksa
Iepriekšj pieteikšanas elektroniski aizpildot ldz 2012. gada 24.aprlim plkst. 24.00 anketu:

Pieteikuma forma
Pieteikts komandas

dalba sacensbs ir bez maksas,
aizpildot anketu pc 24.apra, dalbas maksa Ls 1.00 no dalbnieka, prskaitot uz kontu:
IK „MRA-9”
Reistrcijas numurs: 40002124273
Adrese: O.Vcieša iel 24, Carnikava
Banka: AS Swedbank, kods HABA LV22
Konts Nr.: LV40HABA0551015519297    

VI Sacensbu norise
Pirms starta dalbnieki drkst atrasties tikai sacensbu centr vai iesildšans zon.
Starts grupm šdos laikos:


Plkst.

grupas

KP

15.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

15.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

15.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

15.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

15.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP

Komandas noteikt laik ieem vietu pie starta lnijas, kur katram dalbniekam izsniedz kartes.
Komandas dalbnieki sav starp vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalbnieks apmekls.
Dalbnieki drkst skriet kop un atseviši.
Atzmjoties pdj kontrolpunkt, komandas dalbnieki finiš roks sadevušies.

VII Apvidus
Uzvaras parka teritorija ar asfalttu celiu labirintiem un dabas objektiem.
Papildus informcija par distancm un izlozes secbu tiks publicta www.kapaok.lv

VIII Uzvartju noteikšana
Uzvar komanda, kuras distanc pavadtais laiks ir vismazkais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensbu rezulttus apkopos Krlis Osis e-pasts lvkaos@inbox.lv  .

IX Apbalvošana
Pirmo trs vietu ieguvjus katr vecuma grup apbalvo ar diplomiem un balvm pc sacensbm plkst. 17.30.

X Citi noteikumi
Dalbnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprintu elektronisko Emit atzmšans sistmu.
Atbildbu par dalbnieku veselbu ldz 18 gadiem uzemas viu vecki / aizbildi / treneri / komandas prstvis.
Izgltbas iestde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.492 „Krtba, kd nodrošinma izgltojamo drošba izgltbas iestds un to organiztajos paskumos” prasbas.
Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzbas likuma prasbas.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+